Fişierele de tip cookie sunt esenţiale pentru ca dumneavoastră să utilizaţi la maximum site-ul nostru Web. De fapt, aproape toate site-urile Web utilizează acest tip de fişiere. Fişierele de tip cookie stochează preferinţele dumneavoastră şi alte informaţii care ne ajută să ne îmbunătăţim site-ul Web - dar nu vă faceţi griji, nicio informaţie colectată de pe site-ul nostru nu vă identifică în mod personal. Puteţi afla mai multe despre fişierele de tip cookie şi despre cum puteţi să le controlaţi cu ajutorul setărilor dumneavoastră de navigare.

Afla mai multe

Servicii :: Legislatie

legi contabile

Prima pagina :: Servicii :: Legislatie :: Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

10-07-2012
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.TITLUL I

Dreptul de autorPARTEA I

Dispozitii generaleCAPITOLUL I

Dispozitii introductiveArt. 1.
(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si asupra altor opere de creatie intelectuala este recunoscut si garantat in conditiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului si comporta atribute de ordin moral si patrimonial.
(2) Opera de creatie intelectuala este recunoscuta si protejata, independent de aducerea la cunostinta publica, prin simplul fapt al realizarii ei, chiar neterminata.

Art. 2. Recunoasterea drepturilor prevazute in prezenta lege nu prejudiciaza si nu exclude protectia acordata prin alte dispozitii legale.


CAPITOLUL II

Subiectul dreptului de autorArt. 3.
(1) Este autor persoana fizica sau persoanele fizice care au creat opera.
(2) In cazurile expres prevazute de lege, pot beneficia de protectia acordata autorului persoanele juridice si persoanele fizice altele decat autorul.
(3) Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite in conditiile legii.

Art. 4.
(1) Se prezuma a fi autor, pana la proba contrara, persoana sub numele careia opera a fost adusa pentru prima data la cunostinta publica.
(2) Cand opera a fost adusa la cunostinta publica sub forma anonima sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercita de catre persoana fizica sau juridica ce o face publica numai cu consimtamantul autorului, atat timp cat acesta nu-si dezvaluie identitatea.

Art. 5.
(1) Este opera comuna opera creata de mai mulsi coautori, in colaborare.
(2) Dreptul de autor asupra operei comune apartine coautorilor acesteia, intre care unul poate fi autorul principal, in conditiile prezentei legi.
(3) In lipsa unei conventii contrare, coautorii nu pot utiliza opera decat de comun acord. Refuzul consimtamantului din partea oricaruia dintre coautori trebuie sa fie temeinic justificat.
(4) In cazul in care contributia fiecarui coautor este distincta, aceasta poate fi utilizata separat, cu conditia sa nu se prejudicieze utilizarea operei comune sau drepturile celorlalti coautori.
(5) In cazul utilizarii operei create in colaborare, remuneratia se cuvine coautorilor in proportiile pe care acestia le-au convenit. In lipsa unei conventii, remuneratia se imparte proportional cu partile de contributie ale autorilor sau in mod egal, daca acestea nu se pot stabili.

Art. 6.
(1) Este opera colectiva opera in care contributiile personale ale coautorilor formeaza un tot, fara a fi posibil, data fiind natura operei, sa se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei create.
(2) In lipsa unei conventii contrare, dreptul de autor asupra operei colective apartine persoanei fizice sau juridice din initiativa, sub responsabilitatea si sub numele careia a fost creata.


CAPITOLUL III

Obiectul dreptului de autorArt. 7.
Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, cum sunt:
a) scrierile literare si publicistice, conferintele, predicile, pledoariile, prelegerile si orice alte opere scrise sau orale, precum si programele pentru calculator;
b) operele stiintifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicarile, studiile, cursurile universitare, manualele scolare, proiectele si documentatiile stiintifice;
c) compozitiile muzicale cu sau fara text;
d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice si pantomimele;
e) operele cinematografice, precum si orice alte opere audiovizuale;
f) operele fotografice, precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;
g) operele de arta grafica sau plastica, cum ar fi: operele de sculptura, pictura, gravura, litografie, arta monumentala, scenografie, tapiserie, ceramica, plastica sticlei si a metalului, desene, design, precum si alte opere de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice;
h) operele de arhitectura, inclusiv plansele, machetele si lucrarile grafice ce formeaza proiectele de arhitectura;
i) lucrarile plastice, hartile si desenele din domeniul topografiei, geografiei si stiintei in general.
j) abrogat

 

Art. 8.
Fara a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecand de la una sau mai multe opere preexistente, si anume:
a) traducerile, adaptarile, adnotarile, lucrarile documentare, aranjamentele muzicale si orice alte transformari ale unei opere literare, artistice sau stiintifice care reprezinta o munca intelectuala de creatie;
b) culegerile de opere literare, artistice sau stiintifice, cum ar fi: enciclopediile si antologiile, colectiile sau compilatiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creatii intelectuale.

Art. 9.
Nu pot beneficia de protectia legala a dreptului de autor urmatoarele:
a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile stiintifice, procedeele, metodele de functionare sau conceptele matematice ca atare si inventiile, continute intr-o opera, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare;
b) textele oficiale de natura politica, legislativa, administrativa, judiciara si traducerile oficiale ale acestora;
c) simbolurile oficiale ale statului, ale autoritatilor publice si ale organizatiilor, cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul si medalia;
d) mijloacele de plata;
e) stirile si informatiile de presa;
f) simplele fapte si date.


 

CAPITOLUL IV


 

Continutul dreptului de autor
Art. 10.
Autorul unei opere are urmatoarele drepturi morale:
a) dreptul de a decide daca, in ce mod si cand va fi adusa opera la cunostinta publica;
b) dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei;
c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta publica;
d) dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei si de a se opune oricarei modificari, precum si oricarei - atingeri aduse operei, daca prejudiciaza onoarea sau reputatia sa;
e) dreptul de a retracta opera, despagubind, daca este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciati prin exercitarea retractarii.

Art. 11.
(1) Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renuntari sau instrainari.
(2) Dupa moartea autorului, exercitiul drepturilor prevazute la art. 10 lit. a), b) si d) se transmite prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe durata nelimitata. Daca nu exista mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva care a administrat drepturile autorului sau, dupa caz, organismului cu cel mai mare numar de membri, din domeniul respectiv de creatie.

Art. 12.
Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide daca, in ce mod si cand va fi utilizata opera sa, inclusiv de a consimti la utilizarea operei de catre altii.

Art. 13.
Utilizarea unei opere da nastere la drepturi patrimoniale, distincte si exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice:
a) reproducerea operei;
b) distribuirea operei;
c) importul in vederea comercializarii pe piata interna a copiilor realizate, cu consimtamantul autorului, dupa opera;
d) inchirierea operei;
e) imprumutul operei;
f) comunicarea publica, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispozitia publicului, astfel incat sa poata fi accesata in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public;
g) radiodifuzarea operei;
h) retransmiterea prin cablu a operei;
i) realizarea de opere derivate.

Art. 14.
Prin reproducere, in sensul prezentei legi, se intelege realizarea integrala sau partiala a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv realizarea oricarei inregistrari sonore sau audiovizuale a unei opere, precum si stocarea permanenta ori temporara a acesteia cu mijloace electronice.

Art. 14^1
(1) Prin distribuire, in sensul prezentei legi, se intelege vanzarea sau orice alt mod de transmitere, cu titlu oneros ori gratuit, a originalului sau a copiilor unei opere, precum si oferirea publica a acestora.
(2) Dreptul de distribuire se epuizeaza o data cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei opere, pe piata interna, de catre titularul de drepturi sau cu consimtamantul acestuia.

Art. 14^2
Prin import, in sensul prezentei legi, se intelege introducerea pe piata interna, cu scopul comercializarii, a originalului sau a copiilor legal realizate ale unei opere fixate pe orice fel de suport.

Art. 14^3
Prin inchiriere, in sensul prezentei legi, se intelege punerea la dispozitie spre utilizare, pentru un timp limitat si pentru un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere.

Art. 14^4
(1) Prin imprumut, in sensul prezentei legi, se intelege punerea la dispozitie spre utilizare, pentru un timp limitat si fara un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere prin intermediul unei institutii care permite accesul publicului in acest scop.
(2) Imprumutul efectuat prin biblioteci nu necesita autorizarea autorului si da dreptul acestuia la o remuneratie echitabila. Acest drept nu poate face obiectul unei renuntari.
(3) Remuneratia echitabila prevazuta la alin. (2) nu se datoreaza, in cazul in care imprumutul este realizat prin bibliotecile institutiilor de invatamant cu acces gratuit.
(4) Imprumutul unor opere fixate in inregistrari sonore sau audiovizuale nu poate avea loc decat dupa 6 luni de la prima distribuire a operei.
(5) Dreptul de imprumut nu se epuizeaza odata cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori copiilor unei opere pe piata, efectuat de titularul de drepturi sau cu consimtamantul acestuia.

Art. 14^5
Dispozitiile prezentei legi privind inchirierea si imprumutul nu se aplica:
a) constructiilor rezultate din proiecte arhitecturale;
b) originalelor sau copiilor operelor de design ori de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice;
c) originalelor sau copiilor operelor, in scopul comunicarii publice ori pentru a caror utilizare exista un contract;
d) lucrarilor de referinta pentru consultare imediata sau pentru imprumut intre institutii;
e) operelor create de autor in cadrul contractului individual de munca, daca acestea sunt utilizate de catre cel care a angajat autorul, in cadrul activitatii obisnuite.

 Art. 15.
(1) Se considera comunicare publica orice comunicare a unei opere, direct sau prin orice mijloace tehnice, facuta intr-un loc deschis publicului sau in orice loc in care se aduna un numar de persoane care depaseste cercul normal al membrilor unei familii si al cunostintelor acesteia, inclusiv reprezentarea scenica, recitarea sau orice alta modalitate publica de executie ori de prezentare directa a operei, expunerea publica a operelor de arta plastica, de arta aplicata, fotografica si de arhitectura, proiectia publica a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale, inclusiv a operelor de arta digitala, prezentarea intr-un loc public, prin intermediul inregistrarilor sonore sau audiovizuale, precum si prezentarea intr-un loc public, prin intermediul oricaror mijloace, a unei opere radiodifuzate. De asemenea, se considera publica orice comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau fara fir, prin punerea la dispozitie publicului, inclusiv prin Internet sau alte retele de calculatoare, astfel incat oricare dintre membrii publicului sa poata avea acces din orice loc sau in orice moment ales in mod individual.
(2) Dreptul de a autoriza sau de a interzice comunicarea publica sau punerea la dispozitia publicului a operelor nu se considera epuizat prin nici un act de comunicare publica sau de punere la dispozitia publicului.

ART. 15^1
In sensul prezentei legi, prin radiodifuzare se intelege:
a) emiterea unei opere de catre un organism de radiodifuziune sau de televiziune, prin orice mijloc ce serveste la propagarea fara fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor ori a reprezentarii acestora, inclusiv comunicarea publica prin satelit, in scopul receptionarii de catre public;
b) transmiterea unei opere sau a reprezentarii acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibra optica sau prin orice alt procedeu similar, cu exceptia retelelor de calculatoare, in scopul receptionarii de catre public.

ART. 15^2

Prin retransmiterea prin cablu, in sensul prezentei legi, se intelege retransmiterea simultana, nealterata si integrala, prin mijloacele prevazute la art. 15^1 lit. b) sau printr-un sistem de difuzare prin unde ultrascurte, pentru receptionarea de catre public a unei transmisii initiale, cu sau fara fir, inclusiv prin satelit, de servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune, destinate receptionarii de catre public.

Art. 16.
Prin realizarea de opere derivate, in sensul prezentei legi, se intelege traducerea, publicarea in culegeri, adaptarea, precum si orice alta transformare a unei opere preexistente, daca aceasta constituie creatie intelectuala.

Art. 17. Abrogat
Art. 18. Abrogat
Art. 19. Abrogat
Art. 20. Abrogat

Art. 21.
(1) Autorul unei opere originale de arta grafica sau plastica ori al unei opere fotografice beneficiaza de un drept de suita reprezentand dreptul de a incasa o cota din pretul de vanzare obtinut la orice revanzare a operei, ulterioara primei instrainari de catre autor, precum si dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se afla opera sa.
(2) Dreptul mentionat la alin. (1) se aplica tuturor actelor de revanzare a unei opere originale de arta grafica sau plastica ori a unei opere fotografice care implica, in calitate de vanzatori, cumparatori sau intermediari, saloane, galerii de arta, precum si orice comerciant de opere de arta.
(3) Copiile operelor originale de arta sau fotografice, care au fost facute intr-un numar limitat de catre insusi autorul lor sau cu aprobarea acestuia, sunt considerate opere de arta originale, in sensul prezentei legi.
(4) Suma datorata in temeiul alin. (1) se calculeaza conform urmatoarelor cote, fara a putea depasi 12.500 euro:
a) de la 300 la 3.000 euro - 5%;
b) de la 3.000,01 la 50.000 euro - 4%;
c) de la 50.000,01 la 200.000 euro - 3%;
d) de la 200.000,01 la 350.000 euro - 1%;
e) de la 350.000,01 la 500.000 euro - 0,5%;
f) peste 500.000 euro - 0,25%.
(5) Vanzatorul trebuie sa-i comunice autorului informatiile prevazute la alin. (1), in termen de doua luni de la data vanzarii, si raspunde de retinerea din pretul de vanzare, fara adaugarea altor taxe, si de plata catre autor a sumei datorate conform prevederilor alin. (4).
(6) Beneficiarii dreptului de suita sau reprezentantii acestora pot solicita, timp de 3 ani de la data revanzarii, persoanelor prevazute la alin. (2) informatii necesare pentru a asigura plata sumelor datorate conform prevederilor alin. (4).
(7) Dreptul de suita nu poate face obiectul vreunei renuntari sau instrainari.

Art. 22.
Proprietarul sau posesorul unei opere este dator sa permita accesul autorului si sa o puna la dispozitia acestuia, daca acest fapt este necesar pentru exercitarea dreptului sau de autor si cu conditia ca prin aceasta sa nu se aduca atingere unui interes legitim al proprietarului sau al posesorului. In acest caz, proprietarul sau posesorul poate pretinde autorului o garantie suficienta - pentru securitatea operei, asigurarea operei la o suma ce reprezinta valoarea pe piata a originalului, precum si o remuneratie corespunzatoare.

Art. 23.
(1) Proprietarul originalului unei opere nu are dreptul sa o distruga inainte de a o oferi autorului la pretul de cost al materialului.
(2) Daca nu este posibila returnarea originalului, proprietarul va permite autorului sa faca o copie de pe opera intr-o maniera corespunzatoare.
(3) In cazul unei structuri arhitecturale, autorul are numai dreptul de a face fotografii ale operei si de a solicita trimiterea reproducerii proiectelor.


 

CAPITOLUL V


 

Durata protectiei dreptului de autor
Art. 24.
(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice se naste din momentul crearii operei, oricare ar fi modul sau forma concreta de exprimare.
(2) Daca opera este creata, intr-o perioada de timp, in parti, serii, volume si in orice alte forme de continuare, termenul de protectie va fi calculat, potrivit alin. (1), pentru fiecare dintre aceste componente.

Art. 25.
(1) Drepturile patrimoniale prevazute la art. 13 si 21 dureaza tot timpul vietii autorului, iar dupa moartea acestuia se transmit prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe o perioada de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusa la cunostinta publica in mod legal. Daca nu exista mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva mandatat in timpul vietii de catre autor sau, in lipsa unui mandat, organismului de gestiune colectiva cu cel mai mare numar de membri, din domeniul respectiv de creatie.
(2) Persoana care, dupa incetarea protectiei dreptului de autor, aduce la cunostinta publica, in mod legal, pentru prima oara, o opera nepublicata inainte, beneficiaza de protectia echivalenta cu cea a drepturilor patrimoniale ale autorului. Durata protectiei acestor drepturi este de 25 de ani incepand din momentul in care a fost adusa pentru prima oara la cunostinta publica, in mod legal.

Art. 26.
(1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor aduse la cunostinta publica, in mod legal, sub pseudonim sau fara indicarea autorului este de 70 de ani de la data aducerii la cunostinta publica a acestora.
(2) In cazul in care identitatea autorului este adusa la cunostinta publica inainte de expirarea termenului prevazut la alin. (1) sau pseudonimul adoptat de autor nu lasa nici o indoiala asupra identitatii autorului, se aplica dispozitiile art. 25 alin. (1).

Art. 27.
(1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor realizate in colaborare este de 70 de ani de la moartea ultimului coautor.
(2) In cazul in care contributiile coautorilor sunt distincte, durata drepturilor patrimoniale pentru fiecare dintre acestea este de 70 de ani de la moartea fiecarui coautor.

Art. 28.>
Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor colective este de 70 de ani de la data aducerii operelor la cunostinta publica. In cazul in care aceasta nu se realizeaza timp de 70 de ani de la crearea operelor, durata drepturilor patrimoniale expira dupa trecerea a 70 de ani de la crearea operelor.

Art. 29.
Abrogat.
 Art. 30.
Drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator dureaza tot timpul vietii autorului, iar dupa moartea acestuia se transmit prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe o perioada de 70 de ani.

Art. 31.
Modificarile neesentiale, adaugarile, taieturile sau adaptarile aduse in vederea selectiei ori aranjarii, precum si corectarea continutului unei opere sau colectii, care sunt necesare pentru continuarea activitatii colectiei in modul in care a intentionat autorul operei, nu vor extinde termenul de protectie a acestei opere sau colectii.

Art. 32.
Termenele stabilite in prezentul capitol se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator mortii autorului sau aducerii operei la cunostinta publica, dupa caz.


 

CAPITOLUL VI


 

Limitele exercitarii dreptului de autor
Art. 33.
(1) Sunt permise, fara consimtamantul autorului si fara plata vreunei remuneratii, urmatoarele utilizari ale unei opere aduse anterior la cunostinta publica, cu conditia ca acestea sa fie conforme bunelor uzante, sa nu contravina exploatarii normale a operei si sa nu il prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de utilizare:
a) reproducerea unei opere in cadrul procedurilor judiciare, parlamentare sau administrative ori pentru scopuri de siguranta publica;
b) utilizarea de scurte citate dintr-o opera, in scop de analiza, comentariu sau critica ori cu titlu de exemplificare, in masura in care folosirea lor justifica intinderea citatului;
c) utilizarea de articole izolate sau de scurte extrase din opere in publicatii, in emisiuni de radio sau de televiziune ori in inregistrari sonore sau audiovizuale, destinate exclusiv invatamantului, precum si reproducerea pentru invatamant, in cadrul institutiilor de invatamant sau de ocrotire sociala, de articole izolate sau de scurte extrase din opere, in masura justificata de scopul urmarit;
d) reproducerea pentru informare si cercetare de scurte extrase din opere, in cadrul bibliotecilor, muzeelor, filmotecilor, fonotecilor, arhivelor institutiilor publice culturale sau stiintifice, care functioneaza fara scop lucrativ; reproducerea integrala a exemplarului unei opere este permisa, pentru inlocuirea acestuia, in cazul distrugerii, al deteriorarii grave sau al pierderii exemplarului unic din colectia permanenta a bibliotecii sau a arhivei respective;
e) reproducerile specifice realizate de catre biblioteci accesibile publicului, de catre institutii de invatamant sau muzee ori de catre arhive, care nu sunt realizate in scopul obtinerii unui avantaj comercial sau economic direct ori indirect;
f) reproducerea, cu excluderea oricaror mijloace care vin in contact direct cu opera, distribuirea sau comunicarea catre public a imaginii unei opere de arhitectura, arta plastica, fotografica sau arta aplicata, amplasata permanent in locuri publice, in afara cazurilor in care imaginea operei este subiectul principal al unei astfel de reproduceri, distribuiri sau comunicari si daca este utilizata in scopuri comerciale;
g) reprezentarea si executarea unei opere in cadrul activitatilor institutiilor de invatamant, exclusiv in scopuri specifice si cu conditia ca atat reprezentarea sau executarea, cat si accesul publicului sa fie fara plata;
h) utilizarea operelor in timpul celebrarilor religioase sau al ceremoniilor oficiale organizate de o autoritate publica;
i) utilizarea, in scopuri publicitare, a imaginilor operelor prezentate in cadrul expozitiilor cu acces public sau cu vanzare, al targurilor, licitatiilor publice de opere de arta, ca mijloc de promovare a evenimentului, excluzand orice utilizare comerciala.
(2) In conditiile prevazute la alin. (1), sunt permise reproducerea, distribuirea, radiodifuzarea sau comunicarea catre public, fara un avantaj direct sau indirect, comercial sau economic:
a) de scurte extrase din articole de presa si reportaje radiofonice sau televizate, in scopul informarii asupra problemelor de actualitate, cu exceptia celor pentru care o astfel de utilizare este, in mod expres, rezervata;
b) de scurte fragmente ale conferintelor, alocutiunilor, pledoariilor si ale altor opere de acelasi fel, care au fost exprimate oral in public, cu conditia ca aceste utilizari sa aiba ca unic scop informarea privind actualitatea;
c) de scurte fragmente ale operelor, in cadrul informatiilor privind evenimentele de actualitate, dar numai in masura justificata de scopul informarii;
d) de opere, in cazul utilizarii exclusiv pentru ilustrare in invatamant sau pentru cercetare stiintifica;
e) de opere, in cazul utilizarii de natura necomerciala in beneficiul persoanelor cu handicap, care sunt direct legate de acel handicap si in limita ceruta de handicapul respectiv.
(3) Sunt exceptate de la dreptul de reproducere, in conditiile prevazute la alin. (1), actele provizorii de reproducere care sunt tranzitorii sau accesorii si constituie o parte integranta si esentiala a unui proces tehnic si al caror scop unic este sa permita transmiterea, in cadrul unei retele intre terti, de catre un intermediar, sau utilizarea licita a unei opere ori a altui obiect protejat si care nu au o semnificatie economica de sine statatoare.
(4) In toate cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), c), e), f), i) si la alin. (2) trebuie sa se mentioneze sursa si numele autorului, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste a fi imposibil; in cazul operelor de arta plastica, fotografica sau de arhitectura trebuie sa se mentioneze si locul unde se gaseste originalul.

Art. 34.
(1) Nu constituie o incalcare a dreptului de autor, in sensul prezentei legi, reproducerea unei opere, cu exceptia partiturilor muzicale, fara consimtamantul autorului, pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii, cu conditia ca opera sa fi fost adusa anterior la cunostinta publica, iar reproducerea sa nu contravina utilizarii normale a operei si sa nu il prejudicieze pe autor ori pe titularul drepturilor de utilizare.
(2) Pentru suporturile pe care se pot realiza inregistrari sonore sau audiovizuale ori pe care se pot realiza reproduceri ale operelor exprimate grafic, precum si pentru aparatele ce permit realizarea de copii, in situatia prevazuta la alin. (1), se va plati o remuneratie compensatorie stabilita prin negociere, conform prevederilor prezentei legi.

Art. 35.
Transformarea unei opere, fara consimtamantul autorului si fara plata unei remuneratii, este permisa in urmatoarele cazuri:
a) daca este o transformare privata, care nu este destinata si nu este pusa la dispozitia publicului;
b) daca rezultatul transformarii este o parodie sau o caricatura, cu conditia ca rezultatul sa nu creeze confuzie in ce priveste opera originala si autorul acesteia;
c) daca transformarea este impusa de scopul utilizarii permise de autor.

Art. 36. Abrogat
Art. 37.
(1) In scopul de a testa functionarea produselor la momentul fabricarii sau vanzarii, societatile comerciale care produc ori vand inregistrari sonore sau audiovizuale, echipament pentru reproducerea ori comunicarea publica a acestora, precum si echipament pentru receptarea de emisiuni de radio si de televiziune pot reproduce si prezenta extrase din opere, cu conditia ca aceste operatiuni sa fie reduse la dimensiunile necesare testarii.
(2) Pentru supravegherea utilizarii repertoriului propriu de catre terti organismele de gestiune colectiva pot monitoriza prin orice mijloace activitatea utilizatorilor, fara autorizarea acestora si fara plata, putand solicita in acest scop si informatii de interes public detinute, potrivit legii, de institutiile publice competente.

Art. 38.
(1) Cesiunea dreptului de radiodifuzare a unei opere catre un organism de radiodifuziune sau de televiziune da dreptul acestuia sa inregistreze opera pentru nevoile propriilor emisiuni in scopul realizarii, o singura data, a radiodifuzarii autorizate. In cazul unei noi radiodifuzari a operei astfel inregistrate este necesara o noua autorizare din partea autorilor, in schimbul unei remuneratii care nu poate face obiectul unei renuntari. Daca in termen de 6 luni de la prima radiodifuzare nu se solicita aceasta autorizare, inregistrarea trebuie distrusa.
(2) Dispozitiile alin. (1) al prezentului articol nu se aplica in cazul transmiterii digitale, prin orice mijloace, a unei opere.
(3) Cesiunea dreptului de comunicare catre public a unei opere prin radio sau televiziune da dreptul organismului emitator sa inregistreze opera pentru nevoile propriilor emisiuni fara fir, in scopul realizarii, o singura data, a comunicarii autorizate catre public. In cazul unei noi emiteri a operei astfel inregistrate este necesara o noua autorizare. Daca in termen de 6 luni de la prima emitere nu se solicita aceasta autorizare, inregistrarea trebuie distrusa.


 

CAPITOLUL VII


 

Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor


 

Sectiunea I
Dispozitii comune

Art. 39.
(1) Autorul sau titularul dreptului de autor poate ceda prin contract altor persoane numai drepturile sale patrimoniale.
(2) Cesiunea drepturilor patrimoniale ale autorului poate fi limitata la anumite drepturi, pentru un anumit teritoriu si pentru o anumita durata.
(3) Drepturile patrimoniale ale autorului sau ale titularului dreptului de autor se pot transmite prin cesiune exclusiva ori neexclusiva.
(4) In cazul cesiunii exclusive, insusi titularul dreptului de autor nu mai poate utiliza opera in modalitatile, pe termenul si pentru teritoriul convenite cu cesionarul si nici nu mai poate transmite dreptul respectiv unei alte persoane. Caracterul exclusiv al cesiunii trebuie sa fie expres prevazut in contract.
(5) In cazul cesiunii neexclusive, titularul dreptului de autor poate utiliza el insusi opera si poate transmite dreptul neexclusiv si altor persoane.

 (6) Cesionarul neexclusiv nu poate ceda dreptul sau unei alte persoane decat cu consimtamantul expres al cedentului.
(7) Cesiunea unuia dintre drepturile patrimoniale ale titularului dreptului de autor nu are nici un efect asupra celorlalte drepturi ale sale, daca nu s-a convenit altfel.
(8) Consimtamantul mentionat la alin. (6) nu este necesar in cazul in care cesionarul, persoana juridica, se transforma prin una dintre modalitatile prevazute de lege.

Art. 40.
In cazul cesiunii dreptului la reproducere a unei opere se prezuma ca dreptul la distribuirea copiilor unei astfel de opere a fost, de asemenea, cesionat, cu exceptia dreptului la import, daca nu se prevede altfel prin contract.

Art. 41.
(1) Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie sa prevada drepturile patrimoniale transmise si sa mentioneze, pentru fiecare dintre acestea, modalitatile de utilizare, durata si intinderea cesiunii si remuneratia titularului dreptului de autor. Absenta oricareia dintre aceste prevederi da dreptul partii interesate de a cere anularea contractului.
(2) Cesiunea drepturilor patrimoniale privind totalitatea operelor viitoare ale autorului, nominalizate sau nenominalizate, este lovita de nulitate absoluta.

Art. 42.
Existenta si continutul contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale se pot dovedi numai prin forma scrisa a acestuia. Fac exceptie contractele avand drept obiect opere utilizate in presa.

Art. 43.
(1) Remuneratia cuvenita in temeiul unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale se stabileste prin acordul partilor. Cuantumul remuneratiei se calculeaza fie proportional cu incasarile provenite din utilizarea operei, fie in suma fixa sau in orice alt mod.
(2) Cand remuneratia nu a fost stabilita prin contract, autorul poate solicita organelor jurisdictionale competente, potrivit legii, stabilirea remuneratiei. Aceasta se va face avandu-se in vedere sumele platite uzual pentru aceeasi categorie de opere, destinatia si durata utilizarii, precum si alte circumstante ale cazului.
(3) In cazul unei disproportii evidente intre remuneratia autorului operei si beneficiile celui care a obtinut cesiunea drepturilor patrimoniale, autorul poate solicita organelor jurisdictionale competente revizuirea contractului sau marirea convenabila a remuneratiei.
(4) Autorul nu poate sa renunte anticipat la exercitiul dreptului prevazut la alin. (3).

Art. 44.
(1) In lipsa unei clauze contractuale contrare, pentru operele create in indeplinirea atributiilor de serviciu precizate in contractul individual de munca, drepturile patrimoniale apartin autorului operei create. In acest caz, autorul poate autoriza utilizarea operei de catre terti, numai cu consimtamantul angajatorului si cu recompensarea acestuia pentru contributia la costurile creatiei. Utilizarea operei de catre angajator, in cadrul obiectului de activitate, nu necesita autorizarea angajatului autor.
(2) In cazul in care clauza prevazuta la alin. (1) exista, aceasta urmeaza sa cuprinda termenul pentru care au fost cesionate drepturile patrimoniale de autor. In absenta precizarii termenului, acesta este de trei ani de la data predarii operei.
(3) Dupa expirarea termenelor prevazute la alin. (2), in lipsa unei clauze contrare, angajatorul este indreptatit sa ii pretinda autorului plata unei cote rezonabile din veniturile obtinute din utilizarea operei sale, pentru a compensa costurile suportate de angajator pentru crearea operei de catre angajat, in cadrul atributiilor de serviciu.
(4) La expirarea termenului mentionat la alin. (2) drepturile patrimoniale revin autorului.
(5) Autorul unei opere create in cadrul unui contract individual de munca isi pastreaza dreptul exclusiv de utilizare a operei, ca parte din ansamblul creatiei sale.

Art. 45.
(1) In lipsa unei conventii contrare, titularul dreptului de autor asupra unei opere aparute intr-o publicatie periodica pastreaza dreptul de a o utiliza sub orice forma, cu conditia sa nu prejudicieze publicatia in care a aparut opera.
(2) In lipsa unei conventii contrare, titularul dreptului de autor poate dispune liber de opera, daca aceasta nu a fost publicata in termen de o luna de la data acceptarii, in cazul unui cotidian, sau in termen de 6 luni, in cazul altor publicatii.

Art. 46.
(1) In cazul contractului de comanda pentru opere viitoare, in lipsa unei clauze contrare, drepturile patrimoniale apartin autorului.
(2) Contractul de comanda a unei opere viitoare trebuie sa cuprinda atat termenul de predare, cat si termenul de acceptare a operei.
(3) Persoana care comanda opera are dreptul sa denunte contractul, daca opera nu indeplineste conditiile stabilite. In caz de denuntare a contractului, sumele incasate de autor raman acestuia. Daca, in vederea crearii unei opere care a facut obiectul unui contract de comanda, s-au executat lucrari pregatitoare, autorul are dreptul la restituirea cheltuielilor efectuate.

Art. 47.
(1) Autorul poate solicita desfiintarea contractului de cesiune a dreptului patrimonial in cazul in care cesionarul nu il utilizeaza sau il utilizeaza intr-o masura insuficienta si daca, prin aceasta, interesele justificate ale autorului sunt afectate considerabil.
(2) Autorul nu poate solicita desfiintarea contractului de cesiune, daca motivele de neutilizare sau de utilizare insuficienta se datoreaza propriei culpe, faptei unui tert, unui caz fortuit sau de forta majora.
(3) Desfiintarea contractului de cesiune, mentionata la alin. (1), nu poate fi solicitata inainte de expirarea a doi ani de la data cesionarii dreptului patrimonial asupra unei opere. In cazul operelor cedate pentru publicatiile cotidiene, acest termen va fi de trei luni, iar in cazul publicatiilor periodice, de un an.
(4) Proprietarul originalului unei opere de arta plastica sau fotografica are dreptul sa o expuna public, chiar daca aceasta nu a fost adusa la cunostinta publica, in afara cazului in care autorul a exclus in mod expres acest drept prin actul de instrainare a originalului.
(5) Autorul nu poate renunta anticipat la exercitarea dreptului sau de a solicita desfiintarea contractului de cesiune mentionat la alin. (1).
(6) Dobandirea proprietatii asupra suportului material al operei nu confera prin ea insasi un drept de utilizare asupra operei.


Sectiunea a II-a


Contractul de editare

Art. 48.
(1) Prin contractul de editare, titularul dreptului de autor cedeaza editorului, in schimbul unei remuneratii, dreptul de a reproduce si de a distribui opera.
(2) Nu constituie contract de editare conventia prin care titularul dreptului de autor il imputerniceste, pe cheltuiala sa, pe un editor, pentru a reproduce si, eventual, a distribui opera.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2) se aplica prevederile de drept comun referitoare la contractul de antrepriza.

Art. 49.
Titularul dreptului de autor poate ceda editorului si dreptul de a autoriza traducerea si adaptarea - operei.

Art. 50.
Cesiunea catre editor a dreptului de a autoriza alte persoane sa adapteze opera sau sa o utilizeze in orice alt mod trebuie sa faca obiectul unei prevederi contractuale exprese.
 Art. 51.
(1) Contractul de editare trebuie sa cuprinda clauze cu privire la:
a) durata cesiunii;
b) natura exclusiva sau neexclusiva si intinderea teritoriala a cesiunii;
c) numarul maxim si minim al exemplarelor;
d) remuneratia autorului, stabilita in conditiile prezentei legi;
e) numarul de exemplare rezervate autorului cu titlu - gratuit;
f) termenul pentru aparitia si difuzarea exemplarelor fiecarei editii sau, dupa caz, ale fiecarui tiraj;
g) termenul de predare a originalului operei de catre autor;
h) procedura de control al numarului de exemplare produse de catre editor.
(2) Absenta oricareia dintre clauzele prevazute la lit. a), b) si d) da dreptul partii interesate de a cere anularea contractului.

Art. 52.
(1) Editorul care a dobandit dreptul de publicare a operei sub forma unui volum are, fata de alti ofertanti similari, la pret egal, dreptul prioritar de publicare a operei in forma electronica. Editorul trebuie sa opteze in scris, in cel mult 30 de zile de la primirea ofertei scrise a autorului.
(2) Dreptul mentionat la alin. (1) este valabil timp de 3 ani de la data publicarii operei.

Art. 53.
Editorul este obligat sa permita autorului sa aduca imbunatatiri sau alte modificari operei in cazul unei editii noi, cu conditia ca aceste imbunatatiri sau modificari sa nu mareasca esential costurile editorului si sa nu schimbe caracterul operei, daca in contract nu se prevede altfel.

Art. 54.
Editorul va putea ceda contractul de editare numai cu consimtamantul autorului.

Art. 55.
Editorul este obligat sa inapoieze autorului originalul operei, originalele operelor de arta, ilustratiile si orice alte documente primite pentru publicare, daca nu s-a convenit altfel.

Art. 56.
(1)In lipsa unei clauze contrare, contractul de editare va inceta dupa expirarea duratei stabilite sau dupa epuizarea ultimei editii convenite.
(2) Se considera epuizate editia sau tirajul al caror numar de exemplare nevandute este mai mic de 5% din numarul total de exemplare si, in orice caz, daca este mai mic de 100 de exemplare.
(3) Daca editorul nu publica opera in termenul convenit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desfiintarea contractului si daune pentru neexecutare. In acest caz, autorul pastreaza remuneratia primita sau, dupa caz, poate solicita plata remuneratiei integrale prevazute in contract.
(4) Daca termenul pentru publicarea operei nu este prevazut in contract, editorul este obligat sa o publice in termen de cel mult un an de la data acceptarii acesteia.
(5) In cazul in care editorul intentioneaza sa distruga copiile operei, ramase in stoc dupa o perioada de 2 ani de la data publicarii, si daca in contract nu se prevede o alta perioada, acesta este obligat sa le ofere mai intai autorului la pretul pe care l-ar fi obtinut prin vanzarea ca deseuri.

Art. 57.
(1) In cazul distrugerii operei datorita fortei majore, autorul este indreptatit la o remuneratie care ii va fi platita numai daca opera s-a publicat.
(2) Daca o editie pregatita este distrusa total datorita fortei majore inainte de a fi pusa in circulatie, editorul este indreptatit sa pregateasca o editie noua, iar autorul va avea drept de remuneratie numai pentru una dintre aceste editii.
(3) Daca o editie pregatita este distrusa partial datorita fortei majore inainte de a fi pusa in circulatie, editorul este indreptatit sa reproduca, fara plata remuneratiei catre autor, numai atatea copii cate au fost distruse.


 

Sectiunea a III-a


Contractul de reprezentare teatrala sau de executie muzicala

Art. 58.
(1) Prin contractul de reprezentare teatrala ori de executie muzicala, titularul dreptului de autor cedeaza unei persoane fizice sau juridice dreptul de a reprezenta ori de a executa in public o opera actuala sau viitoare, literara, dramatica, muzicala, dramatico-muzicala, coregrafica ori o pantomima, in schimbul unei remuneratii, iar cesionarul se obliga sa o reprezinte ori sa o execute in conditiile convenite.
(2) Se pot incheia contracte generale de reprezentare teatrala sau de executie muzicala si prin intermediul organismelor de gestiune colectiva, in conditiile prevazute la art. 130 alin. (1) lit. c).

Art. 59.
(1) Contractul de reprezentare teatrala sau de executie muzicala se incheie in scris, pe o durata determinata ori pentru un numar determinat de comunicari publice.
(2) Contractul trebuie sa prevada termenul in care va avea loc premiera sau singura reprezentare ori executie a operei, dupa caz, caracterul exclusiv sau neexclusiv al cesiunii, teritoriul, precum si remuneratia autorului.
(3) Intreruperea reprezentarilor sau executiilor, timp de dou ani consecutivi, daca nu s-a prevazut un alt termen prin contract, da dreptul autorului de a solicita desfiintarea contractului si daune pentru neexecutare, potrivit dreptului comun.
(4) Beneficiarul unui contract de reprezentare teatrala sau executie muzicala nu il poate ceda unui tert, organizator de spectacole, fara consimtamantul scris al autorului sau al reprezentantului sau, in afara de cazul cesiunii concomitente, totale sau partiale, a acestei activitati.


(1) Cesionarul este obligat sa permita autorului sa controleze reprezentarea sau executarea operei si sa sustina in mod adecvat realizarea conditiilor tehnice pentru interpretarea lucrarii. De asemenea, cesionarul trebuie sa trimita autorului programul, afisele si alte materiale tiparite, recenzii publice despre spectacol, daca nu este prevazut altfel in contract.
(2) Cesionarul este obligat sa asigure reprezentarea sau executarea publica a operei in conditii tehnice adecvate, precum si respectarea drepturilor autorului.

Art. 61.
(1) Cesionarul este obligat sa comunice periodic titularului dreptului de autor numarul de reprezentatii sau de executii muzicale, precum si situatia incasarilor. In acest scop, contractul de reprezentare teatrala sau de executie muzicala trebuie sa prevada si perioadele de comunicare, dar nu mai putin de o data pe an.
(2) Cesionarul trebuie sa plateasca autorului, la termenele prevazute in contract, sumele in cuantumul convenit.

Art. 62.
Daca cesionarul nu reprezinta sau nu executa opera in termenul stabilit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desfiintarea contractului si daune pentru neexecutare. In aceasta situatie, autorul pastreaza remuneratia primita sau, dupa caz, poate solicita plata remuneratiei integrale prevazute in contract.

 

Sectiunea a IV-aContractul de inchiriere

Art. 63.
(1) Prin contractul de inchiriere a unei opere, autorul se angajeaza sa permita utilizarea, pe timp determinat, cel putin a unui exemplar al operei sale, in original sau in copie, in special programe pentru calculator ori opere fixate in inregistrari sonore sau audiovizuale. Beneficiarul dreptului de inchiriere se angajeaza sa plateasca o remuneratie autorului pe perioada cat foloseste acel exemplar al operei.
(2) Contractul de inchiriere a unei opere este supus dispozitiilor de drept comun privind contractul de locatiune.
(3) Autorul pastreaza dreptul de autor asupra operei inchiriate, cu exceptia dreptului de distribuire, daca nu s-a convenit altfel.


 

Partea a II-a


 

Dispozitii speciale
 

Capitolul VIII


 

Operele cinematografice si alte opere audiovizualeArt. 64.
Opera audiovizuala este opera cinematografica, opera exprimata printr-un procedeu similar cinematografiei sau orice alta opera constand dintr-o succesiune de imagini in miscare, insotite sau nu de sunete.

Art. 65.
(1) Regizorul sau realizatorul operei audiovizuale este persoana fizica ce isi asuma conducerea crearii si realizarii operei audiovizuale, in calitate de autor principal.
(2) Producatorul unei opere audiovizuale este persoana fizica sau juridica ce isi asuma responsabilitatea producerii operei si, in aceasta calitate, organizeaza realizarea operei si furnizeaza mijloacele necesare tehnice si financiare.
(3) Pentru realizarea unei opere audiovizuale, forma scrisa a contractului dintre producator si autorul principal este obligatorie.

Art. 66.
Sunt autori ai operei audiovizuale, in conditiile prevazute la art. 5, regizorul sau realizatorul, autorul adaptarii, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul muzicii special create pentru opera audiovizuala si autorul grafic pentru operele de animatie sau al secventelor de animatie, cand acestea din urma reprezinta o parte importanta a operei. In contractul dintre producatorul si regizorul sau realizatorul operei partile pot conveni sa fie inclusi ca autori ai operei audiovizuale si alti creatori care au contribuit substantial la crearea acesteia.

Art. 67.
(1) In cazul in care unul dintre autorii prevazuti la art. 66 refuza sa definitiveze contributia sa la opera audiovizuala sau se afla in imposibilitatea de a o face, el nu se va putea opune folosirii acesteia in vederea definitivarii operei audiovizuale. Acest autor va avea dreptul la remuneratie pentru contributia avuta.
(2) Opera audiovizuala se considera finita, cand versiunea definitiva a fost stabilita de comun acord intre autorul principal si producator.
(3) Este interzisa distrugerea suportului original al - versiunii definitive a operei audiovizuale in forma copiei-standard.
(4) Autorii operei audiovizuale, altii decat autorul principal, nu se pot opune aducerii la cunostinta publica, precum si utilizarii specifice a versiunii definitive a operei, integral sau partial.

Art. 68.
(1) Dreptul la adaptarea audiovizuala este dreptul exclusiv al titularului dreptului de autor asupra unei opere preexistente de a o transforma sau de a o include intr-o opera audiovizuala.
(2) Cesiunea dreptului prevazut la alin. (1) se poate face numai pe baza unui contract scris intre titularul dreptului de autor si producatorul operei audiovizuale, distinct de contractul de editare a operei.
(3) Prin incheierea contractului de adaptare, titularul dreptului de autor asupra unei opere preexistente transfera unui producator dreptul exclusiv de transformare si de includere a operei respective intr-o opera audiovizuala.
(4) Autorizarea acordata de titularul dreptului de autor asupra operei preexistente trebuie sa prevada expres conditiileproductiei, difuzarii si proiectiei operei audiovizuale.

Art. 69.
Drepturile morale asupra operei finite sunt recunoscute numai autorilor stabiliti potrivit art. 66 din prezenta lege.

Art. 70.
(1) Prin contractele incheiate intre autorii operei audiovizuale si producator, in lipsa unei clauze contrare, se prezuma ca acestia, cu exceptia autorilor muzicii special create, ii cedeaza producatorului drepturile exclusive privind utilizarea operei in ansamblul sau, prevazute la art. 13, precum si dreptul de a autoriza dublarea si subtitrarea, in schimbul unei remuneratii echitabile.
(2) In lipsa unei clauze contrare, autorii operei audiovizuale, precum si alti autori ai unor contributii la aceasta, isi pastreaza toate drepturile de utilizare separata a propriilor contributii, precum si dreptul de a autoriza si/sau de a interzice utilizari in afara celei specifice a operei, integral sau partial, cum ar fi utilizarea unor fragmente din opera cinematografica pentru publicitate, alta decat pentru promovarea operei, in conditiile prezentei legi.

Art. 71.
(1) In lipsa unei clauze contrare, remuneratia pentru fiecare mod de utilizare a operei audiovizuale este proportionala cu incasarile brute rezultate din utilizarea operei.
(2) Producatorul este obligat sa remita autorilor, periodic, situatia incasarilor percepute dupa fiecare mod de utilizare. Autorii primesc remuneratiile cuvenite fie prin intermediul producatorului, fie direct de la utilizatori, fie prin organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor, pe baza contractelor generale incheiate de acestea cu utilizatorii. Pentru dreptul de inchiriere, autorii primesc remuneratia conform prevederilor art. 111^1.
(3) Daca producatorul nu finalizeaza opera audiovizuala in timp de cinci ani de la incheierea contractului sau nu difuzeaza opera audiovizuala intr-un an de la finalizarea acesteia, coautorii pot cere rezilierea contractului, daca nu s-a convenit altfel.


 

CAPITOLUL IX


 

Programele pentru calculator
Art. 72.
(1) Prin prezenta lege, protectia programelor pentru calculator include orice expresie a unui program, programele de aplicatie si sistemele de operare, exprimate in orice fel de limbaj, fie in cod-sursa sau cod-obiect, materialul de conceptie pregatitor, precum si manualele.
(2) Ideile, procedeele, metodele de functionare, conceptele matematice si principiile care stau la baza oricarui element dintr-un program pentru calculator, inclusiv acelea care stau la baza interfetelor sale, nu sunt protejate.

Art. 73.
(1) Titularul dreptului de autor al unui program pentru calculator beneficiaza in mod corespunzator de drepturile prevazute de prezenta lege, in partea I a prezentului titlu, indeosebi de dreptul exclusiv de a realiza si de a autoriza:
a) reproducerea permanenta sau temporara a unui program, integral sau partial, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv in cazul in care reproducerea este determinata de instalarea, stocarea, rularea sau executarea, afisarea sau transmiterea in retea;
b) traducerea, adaptarea, aranjarea si orice alte transformari aduse unui program pentru calculator, precum si reproducerea rezultatului acestor operatiuni, fara a prejudicia drepturile persoanei care transforma programul pentru calculator;
c) distribuirea si inchirierea originalului sau a copiilor unui program pentru calculator sub orice forma.
(2) Prima vanzare a unei copii a unui program pentru calculator pe piata interna de catre titularul drepturilor sau cu consimtamantul acestuia epuizeaza dreptul exclusiv de autorizare a distribuirii acestei copii pe piata interna.

Art. 74.
In lipsa unei clauze contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, create de unul sau de mai multi angajati in exercitarea atributiilor de serviciu ori dupa instructiunile celui care angajeaza, apartin acestuia din urma.
 Art. 75.
(1) In lipsa unei clauze contrare, printr-un contract de utilizare a unui program pentru calculator se prezuma ca:
a) utilizatorului i se acorda dreptul neexclusiv de utilizare a programului pentru calculator;
b) utilizatorul nu poate transmite unei alte persoane dreptul de utilizare a programului pentru calculator.
(2) Cesiunea dreptului de utilizare a unui program pentru calculator nu implica si transferul dreptului de autor asupra acestuia.

Art. 76.
In lipsa unei clauze contrare, nu sunt supuse autorizarii titularului dreptului de autor actele prevazute la art. 73 lit. a) si b), daca acestea sunt necesare pentru a permite dobanditorului legitim sa utilizeze programul pentru calculator intr-un mod corespunzator destinatiei sale, inclusiv pentru corectarea erorilor.

Art. 77.
(1) Utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face, fara autorizarea titularului dreptului de autor, o copie de arhiva sau de siguranta, in masura in care aceasta este necesara pentru asigurarea utilizarii programului.
(2) Utilizatorul autorizat al copiei unui program pentru calculator poate, fara autorizarea titularului dreptului de autor, sa analizeze, sa studieze sau sa testeze functionarea acestui program, in scopul de a determina ideile si principiile care stau la baza oricarui element al acestuia, cu ocazia efectuarii oricaror operatiuni de instalare, afisare, rulare sau executare, transmitere ori stocare a programului, operatiuni pe care este in drept sa le efectueze.
(3) Dispozitiile art. 10 lit. e) din prezenta lege nu se aplica programelor pentru calculator.

Art. 78.
Autorizarea titularului dreptului de autor nu este obligatorie atunci cand reproducerea codului sau traducerea formei acestui cod este indispensabila pentru obtinerea informatiilor necesare interoperabilitatii unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) actele de reproducere si de traducere sunt indeplinite de o persoana care detine dreptul de utilizare a unei copii a programului sau de o persoana care indeplineste aceste actiuni in numele celei dintai, fiind abilitata in acest scop;
b) informatiile necesare interoperabilitatii nu sunt usor si rapid accesibile persoanelor prevazute la lit. a) a prezentului articol;
c) actele prevazute la lit. a) a prezentului articol sunt limitate la partile de program necesare interoperabilitatii.

Art. 79.
Informatiile obtinute prin aplicarea art. 78:
a) nu pot fi utilizate in alte scopuri decat realizarea interoperabilitatii programului pentru calculator, creat independent;
b) nu pot fi comunicate altor persoane, in afara cazului in care comunicarea se dovedeste necesara interoperabilitatii programului pentru calculator, creat independent;
c) nu pot fi utilizate pentru definitivarea, producerea ori comercializarea unui program pentru calculator, a carui expresie este fundamental similara, sau pentru orice alt act ce aduce atingere drepturilor autorului.

Art. 80.
Dispozitiile art. 78 si 79 nu se aplica, daca se cauzeaza un prejudiciu titularului dreptului de autor sau utilizarii normale a programului pentru calculator.

Art. 81.
Dispozitiile cap. VI din prezentul titlu nu se aplica programelor pentru calculator.


 

CAPITOLUL X


 

Operele de arta plastica, de arhitectura si fotografice
Art. 82.
Persoana fizica sau juridica organizatoare a expozitiilor de arta raspunde de integritatea operelor expuse, luand toate masurile pentru inlaturarea oricarui risc.

Art. 83.
(1) Contractul de reproducere a unei opere de arta trebuie sa contina indicasi care sa permita identificarea operei, cum ar fi o descriere sumara, o schita, un desen, o fotografie, precum si referiri la semnatura - autorului.
(2) Reproducerile nu vor putea fi puse in vanzare fara ca titularul dreptului de autor sa fi aprobat exemplarul ce i-a fost supus spre examinare.
(3) Pe toate exemplarele trebuie sa figureze numele ori pseudonimul autorului sau orice alt semn convenit care sa permita identificarea acestuia.
(4) Modelele originale si alte elemente ce au servit celui care a facut reproducerile trebuie sa fie restituite detinatorului cu orice titlu al acestora, daca nu s-a convenit altfel.
(5) Instrumentele special create pentru reproducerea operei trebuie sa fie distruse sau facute inutilizabile, daca titularul dreptului de autor asupra operei nu le achizitioneaza si daca nu s-a convenit altfel.

Art. 84.
(1) Studiile si proiectele de arhitectura si urbanism expuse in apropierea santierului operei de arhitectura, precum si constructia realizata dupa acestea trebuie sa poarte scris, la loc vizibil, numele autorului, daca prin contract nu s-a convenit altfel.
(2) Construirea unei opere de arhitectura, realizata total sau partial dupa un alt proiect, nu poate fi facuta decat cu acordul titularului dreptului de autor asupra acelui proiect.

Art. 85.
(1) Sunt considerate opere fotografice si fotogramele peliculelor cinematografice.
(2) Nu pot beneficia de protectia legala a dreptului de autor fotografiile unor scrisori, acte, documente de orice fel, desene tehnice si altele asemenea.

Art. 86.
(1) Dreptul autorului unei opere fotografice de a utiliza propria opera nu trebuie sa prejudicieze drepturile autorului operei de arta reproduse in opera fotografica.
(2) Drepturile patrimoniale asupra operei fotografice, care a fost creata in executarea unui contract individual de munca sau la comanda, se prezuma ca apartin, pentru o perioada de 3 ani, celui care angajeaza sau persoanei care a facut comanda, daca prin contract nu s-a prevazut altfel.
(3) Instrainarea negativului unei opere fotografice are ca efect transmiterea drepturilor patrimoniale ale titularului dreptului de autor asupra acesteia, daca prin contract nu s-a prevazut altfel.

Art. 87.
(1) Fotografia unei persoane, atunci cand este executata la comanda, poate fi publicata, reprodusa de persoana fotografiata sau de succesorii sai, fara consimtamantul autorului, daca nu s-a convenit altfel.
(2) Daca numele autorului figureaza pe fotografia originara, el trebuie sa fie mentionat si pe reproduceri.


 

CAPITOLUL XI


 

Protectia portretului, a destinatarului corespondentei


 

si a secretului sursei de informare

Art. 88.
(1) Utilizarea unei opere care contine un portret necesita consimtamantul persoanei reprezentate in acest portret. Autorul, proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul sa o reproduca sau sa o utilizeze fara consimtamantul persoanei reprezentate sau al succesorilor acesteia, timp de 20 de ani dupa moartea sa.
(2) In lipsa unei clauze contrare, consimtamantul nu este necesar daca persoana reprezentata in portret este de profesie model sau a primit o remuneratie pentru a poza.
(3) Consimtamantul prevazut la alin. (1) nu este necesar pentru utilizarea unei opere care contine portretul:
a) unei persoane general cunoscute, daca portretul a fost executat cu ocazia activitatilor sale publice;
b) unei persoane a carei reprezentare constituie numai un detaliu al unei opere ce prezinta o adunare, un peisaj sau o manifestare publica.

Art. 89.
Utilizarea unei corespondente adresate unei persoane necesita consimtamantul destinatarului, iar dupa moartea acestuia, timp de 20 de ani, al succesorilor sai, daca persoana destinatara nu si-a exprimat o alta dorinta.

Art. 90.
Persoana reprezentata intr-un portret si persoana destinatara a unei corespondente pot exercita dreptul prevazut la art. 10 lit. d), in ceea ce priveste utilizarea operei ce contine portretul sau a corespondentei, dupa caz.

Art. 91.
(1) Editorul sau producatorul, la cererea autorului, este obligat sa pastreze secretul surselor de informatii folosite in opere si sa nu publice documentele referitoare la acestea.
(2) Dezvaluirea secretului este permisa cu consimtamantul persoanei care l-a incredintat sau in baza unei hotarari judecatoresti, definitive si irevocabile.
 

TITLUL II


 

Drepturile conexe dreptului de autor si drepturi sui-generis
 

CAPITOLUL I


 

Dispozitii comune
Art. 92.
(1) drepturile conexe dreptului de autor nu aduc atingere drepturilor autorilor. Nici o dispozitie a prezentului titlu nu trebuie interpretata in sensul unei limitari a exercitiului dreptului de autor.
(2)Drepturile patrimoniale recunoscute in prezentul titlu pot fi cesionate, in tot sau in parte, in conditiile prevazute la art. 39-43, care se aplica prin analogie. Aceste drepturi pot sa faca obiectul unei cesiuni exclusive sau neexclusive.

Art. 93. Abrogat
Art. 94.
Sunt recunoscuti si protejati, ca titulari de drepturi conexe dreptului de autor, artistii interpreti sau executanti, pentru propriile interpretari ori executii, producatorii de inregistrari sonore si producatorii de inregistrari audiovizuale, pentru propriile inregistrari, si organismele de radiodifuziune si de televiziune, pentru propriile emisiuni si servicii de programe.


 

CAPITOLUL II


 

Drepturile artistilor interpreti sau executantiArt. 95.
In sensul prezentei legi, prin artisti interpreti sau executanti se intelege: actorii, cantaretii, muzicienii, dansatorii si alte persoane care prezinta, canta, danseaza, recita, declama, joaca, interpreteaza, regizeaza, dirijeaza ori executa in orice alta modalitate o opera literara sau artistica, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de varietati, de circ ori de marionete.

Art. 96.
Artistul interpret sau executant are urmatoarele drepturi morale:
a) dreptul de a pretinde recunoasterea paternitatii propriei interpretari sau executii;
b) dreptul de a pretinde ca numele sau pseudonimul sau sa fie indicat ori comunicat la fiecare spectacol si la fiecare utilizare a inregistrarii acestuia;
c) dreptul de a pretinde respectarea calitatii prestatiei sale si de a se opune oricarei deformari, falsificari sau altei modificari substantiale a interpretarii ori executiei sale sau oricarei incalcari a drepturilor sale, care ar prejudicia grav onoarea ori reputatia sa;
d) abrogat

Art. 97.
(1) Drepturile prevazute la art. 96 nu pot face obiectul vreunei renuntari sau instrainari.
(2) Dupa moartea artistului interpret sau executant, exercitiul drepturilor prevazute la art. 96 se transmite prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe durata nelimitata. Daca nu exista mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva care a administrat drepturile artistului interpret sau executant ori, dupa caz, organismului cu cel mai mare numar de membri, din domeniul respectiv.

Art. 98.
(1) Artistul interpret sau executant are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza ori de a interzice urmatoarele:
a) fixarea interpretarii sau a executiei sale;
b) reproducerea interpretarii sau a executiei fixate:
c) distribuirea interpretarii sau a executiei fixate;
d) inchirierea interpretarii sau a executiei fixate;
e) imprumutul interpretarii sau al executiei fixate;
f) importul in vederea comercializarii pe piata interna a interpretarii sau a executiei fixate;
g) radiodifuzarea si comunicarea publica a interpretarii sau a executiei sale, in afara cazului in care interpretarea ori executia a fost deja fixata sau radiodifuzata ori realizata pe baza unei fixari, caz in care are dreptul numai la remuneratie echitabila;
h) punerea la dispozitia publicului a interpretarii sau a executiei sale fixate, astfel incat sa poata fi accesata, in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public;
i) retransmiterea prin cablu a interpretarii sau a executiei fixate.
(2) In sensul prezentei legi, se considera fixare incorporarea sunetelor, imaginilor ori a sunetelor si imaginilor sau a reprezentarii digitale a acestora, intr-un suport care permite perceperea, reproducerea ori comunicarea publica, cu ajutorul unui dispozitiv.
(3) Remuneratia echitabila prevazuta la alin. (1) lit. g) se stabileste si se colecteaza conform procedurii prevazute la art. 131, 131^1, 131^2 si 131^3.
(4) Definitiile prevazute la art. 14, 14^1, 14^2, 14^3, 14^4, art. 15 alin. (1), art. 15^1 si 15^2 se aplica in mod corespunzator si drepturilor prevazute la alin. (1).

Art. 99.
(1) In sensul prezentei legi, executia sau interpretarea unei opere este colectiva, in cazul in care interpretarile ori executiile individuale formeaza un tot, fara a fi posibil, data fiind natura interpretarii sau executiei, sa se atribuie un drept distinct vreunuia dintre artistii participanti asupra ansamblului interpretarii sau executiei.
(2) In vederea exercitarii drepturilor exclusive privind autorizarea prevazuta la art. 98, artistii interpreti sau executanti care participa, in mod colectiv, la aceeasi interpretare ori executie, cum ar fi membrii unui grup muzical, ai unui cor, ai unei orchestre, ai unui corp de balet sau ai unei trupe teatrale, trebuie sa mandateze, in scris, dintre ei, un reprezentant, cu acordul majoritatii membrilor.
(3) Sunt exceptati de la prevederile alin. (2) regizorul, dirijorul si solistii.

Art. 100.
In cazul unei interpretari sau executii efectuate de un artist, in cadrul unui contract individual de munca, drepturile patrimoniale prevazute la art. 98, care sunt transmise angajatorului, trebuie sa fie expres prevazute in contractul individual de munca.

Art. 101.
In lipsa unei clauze contrare, artistul interpret sau executant, care a participat la realizarea unei opere audiovizuale, a unei inregistrari audiovizuale ori a unei inregistrari sonore, se prezuma ca cedeaza producatorului acesteia, in schimbul unei remuneratii echitabile, dreptul exclusiv de utilizare a prestatiei sale astfel fixate, prin reproducere, distribuire, import, inchiriere si imprumut. Art. 102. (1) Durata drepturilor patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti este de 50 de ani de la data interpretarii sau executiei. Totusi, daca fixarea interpretarii sau executiei in decursul acestei perioade face obiectul unei publicari licite sau al unei comunicari publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oara oricare dintre acestea.
(2) Durata prevazuta la alin. (1) se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator faptului generator de drepturi.


 

APITOLUL III


 

Drepturile producatorilor de inregistrari sonore
Art. 103.
(1) Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul prezentei legi, fixarea sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie sau a altor sunete ori a reprezentarii digitale ale acestor sunete, alta decat sub forma unei fixari incorporate intr-o opera cinematografica sau in alta opera audiovizuala.
(2) Producatorul de inregistrari sonore este persoana fizica sau juridica ce are initiativa si isi asuma responsabilitatea organizarii si finantarea realizarii primei fixari a sunetelor, fie ca acestea constituie sau nu o opera in sensul prezentei legi.

Art. 104.
In cazul reproducerii si distribuirii inregistrarilor sonore, producatorul este in drept sa inscrie pe suporturile acestora, inclusiv pe coperte, cutii si alte suporturi materiale de ambalare, pe langa mentiunile privind autorul si artistul interpret sau executant, titlurile operelor, anul primei publicari, marca de comert, precum si numele ori denumirea producatorului.

Art. 105.
(1) In conditiile prevazute la art. 92 alin. (1), producatorul de inregistrari sonore are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice urmatoarele:

a) reproducerea integrala sau partiala, directa ori indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloc si sub orice forma, a propriilor inregistrari sonore;
b) distribuirea propriilor inregistrari sonore;
c) inchirierea propriilor inregistrari sonore;
d) imprumutul propriilor inregistrari sonore;
e) importul, in vederea comercializarii pe piata interna, a copiilor legal realizate ale propriilor inregistrari sonore;
f) radiodifuzarea si comunicarea publica a propriilor inregistrari sonore, cu exceptia celor publicate in scop comercial, caz in care are dreptul la remuneratie echitabila;
g) punerea la dispozitia publicului a propriilor inregistrari sonore, astfel incat sa poata fi accesate, in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public;
h) retransmiterea prin cablu a propriilor inregistrari sonore.
(2) Definitiile de la art. 14, 14^1 , 14^2 , 14^3 , 14^4 , art. 15 alin. (1), art. 15^1 si 15^2 se aplica, prin analogie, si drepturilor prevazute la alin. (1).
(3) Producatorul de inregistrari sonore are dreptul de a impiedica importul de copii ale propriilor inregistrari sonore realizate fara autorizarea sa.
(4) Dispozitiile alin. (1) lit. e) nu se aplica atunci cand importul este facut de o persoana fizica, fara scopuri comerciale, in bagajul personal legal admis.
 Art. 106.
(1) Durata drepturilor patrimoniale ale producatorilor de inregistrari sonore este de 50 de ani de la data primei fixari. Totusi, daca inregistrarea in decursul acestei perioade face obiectul unei publicari licite sau al unei comunicari publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oara oricare dintre acestea.
(2) Durata prevazuta la alin. (1) se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator faptului generator de drepturi.
(3) In cazul in care inregistrarea sonora este adusa la cunostinta publica in aceasta perioada, durata drepturilor patrimoniale expira dupa trecerea a 50 de ani de la data aducerii la cunostinta publica.


 

CAPITOLUL III^1


 

Drepturile producatorilor de inregistrari audiovizuale
Art. 106^1
(1) Se considera inregistrare audiovizuala sau videograma, in sensul prezentei legi, orice fixare a unei opere audiovizuale sau a unor secvente de imagini in miscare, insotite sau nu de sunet, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.
(2) Producatorul unei inregistrari audiovizuale este persoana fizica sau juridica ce are initiativa si isi asuma responsabilitatea organizarii si realizarii primei fixari a unei opere audiovizuale sau a unor secvente de imagini in miscare, insotite ori nu de sunet si, in aceasta calitate, furnizeaza mijloacele tehnice si financiare necesare.

Art. 106^2
In cazul reproducerii si distribuirii propriilor inregistrari audiovizuale, producatorul este in drept sa inscrie pe suporturile acestora, inclusiv pe coperte, cutii si alte suporturi materiale de ambalare, numele ori denumirea producatorului, pe langa mentiunile privind autorul si artistul interpret sau executant, titlurile operelor, anul primei publicari, marca de comert, precum si numele ori denumirea producatorului.

Art. 106^3
(1) Producatorul unei inregistrari audiovizuale are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice urmatoarele:
a) reproducerea integrala sau partiala, directa ori indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloc si sub orice forma, a propriilor inregistrari audiovizuale;
b) distribuirea originalului sau a copiilor propriilor inregistrari audiovizuale;
c) inchirierea propriilor inregistrari audiovizuale;
d) imprumutul propriilor inregistrari audiovizuale;
e) importul, in vederea comercializarii pe piata interna, a propriilor inregistrari audiovizuale;
f) radiodifuzarea si comunicarea publica a propriilor inregistrari audiovizuale;
g) punerea la dispozitia publicului a propriilor inregistrari audiovizuale, astfel incat sa poata fi accesate, in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public;
h) retransmiterea prin cablu a propriilor inregistrari audiovizuale.
(2) Definitiile de la art. 14, 14^1 , 14^2 , 14^3 , 14^4 , 15 alin. (1), art. 15^1 si 15^2 se aplica, prin analogie, si drepturilor prevazute la alin. (1).

Art. 106^4
(1) Durata drepturilor patrimoniale ale producatorilor de inregistrari audiovizuale este de 50 de ani de la data primei fixari. Totusi, daca inregistrarea in decursul acestei perioade face obiectul unei publicari sau al unei comunicari publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oara oricare dintre acestea.
(2) Durata prevazuta la alin. (1) se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator faptului generator de drepturi.


 

CAPITOLUL IV


 

Dispozitii comune autorilor, artistilor interpreti


 

sau executanti si producatorilor de inregistrari sonore si audiovizuale
ART. 106^5
(1) Pentru utilizarea directa sau indirecta a fonogramelor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare sau prin orice modalitate de comunicare catre public, artistii interpreti sau executanti si producatorii de fonograme au dreptul la o remuneratie unica echitabila.
(2) Cuantumul acestei remuneratii se stabileste prin metodologii, conform procedurii prevazute la art. 131, 131^1 si 131^2 .
(3) Colectarea remuneratiei unice se efectueaza in conditiile prevazute la art. 133.
(4) Organismele de gestiune colectiva beneficiare stabilesc, printr-un protocol, care se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, proportia repartizarii remuneratiei intre cele doua categorii de beneficiari. In cazul in care beneficiarii nu depun protocolul la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a metodologiilor, remuneratia se imparte, in mod egal, intre cele doua categorii de beneficiari.

ART. 106^6
Dreptul de distribuire se epuizeaza o data cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei inregistrari sonore sau audiovizuale pe piata interna, de catre titularul de drepturi ori cu consimtamantul acestuia.

Art. 107.
(1) Autorii operelor susceptibile de a fi reproduse prin inregistrari sonore sau audiovizuale pe orice tip de suport, precum si cei ai operelor susceptibile de a fi reproduse pe hartie, direct ori indirect, in conditiile prevazute la art. 34 alin. (1), au dreptul, impreuna cu editorii, producatorii si cu artistii interpreti sau executanti, dupa caz, la o remuneratie compensatorie pentru copia privata, conform art. 34 alin. (2). Dreptul la remuneratia compensatorie pentru copia privata nu poate face obiectul unei renuntari din partea beneficiarilor.
(2) Remuneratia compensatorie pentru copia privata se plateste de catre fabricantii si importatorii de suporturi sau aparate, prevazute la art. 34 alin. (2), indiferent daca procedeul folosit este unul analog sau digital.
(3) Importatorii si fabricantii de suporturi si aparate, prevazute la art. 34 alin. (2), sunt obligati sa se inscrie la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in Registrul National al Copiei Private, si pot desfasura activitatile respective de import sau de productie numai dupa obtinerea de la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a certificatului de inregistrare. Acest certificat se elibereaza de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pe baza dovezilor privind obiectul de activitate declarat legal si a certificatului unic de inregistrare la registrul comertului, in termen de 5 zile de la depunerea acestora.
(4) Lista suporturilor si a aparatelor pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata, precum si cuantumul acestei remuneratii se negociaza din 2 in 2 ani, in cadrul unor comisii constituite din:
a) cate un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiva, care functioneaza pentru cate o categorie de drepturi, pe de o parte;
b) cate un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de fabricantii si importatorii de suporturi si de aparate, numit dintre acestea, si cate un reprezentant al primilor 3 fabricanti si importatori de suporturi si de aparate majori, stabiliti pe baza cifrei de afaceri si a cotei de piata din domeniul respectiv, cu conditia ca acestea sa fie declarate la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pe propria raspundere, pe de alta parte.
(5) In vederea initierii negocierilor potrivit procedurilor prevazute la art. 131 alin. (2) -(4), organismele de gestiune colectiva sau structurile asociative ale fabricantilor si importatorilor de suporturi si de aparate vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere continand lista suporturilor si aparatelor, precum si cuantumurile remuneratiilor ce urmeaza a fi negociate. Metodologiile se elaboreaza in mod distinct pentru aparatele si suporturile din domeniul sonor si audiovizual si pentru aparatele si suporturile din domeniul grafic si se negociaza in doua comisii.
(6) Remuneratiile negociate de parti pot fi procentuale sau forfetare si sunt datorate pentru aparatele si suporturile prevazute la art. 34 alin. (2), inclusiv pentru coli de hartie pentru copiator format A4 si suporturi digitale.
(7) Remuneratia compensatorie pentru copia privata se calculeaza la valoarea in vama, in cazul importurilor si, respectiv, la valoarea facturata fara TVA, in cazul fabricantilor. Remuneratia este scadenta la data de 25 a lunii urmatoare efectuarii importului, respectiv facturarii de catre fabricanti.
(8) Negocierile pentru stabilirea cuantumului remuneratiei compensatorii si a listei aparatelor si suporturilor pentru care se datoreaza aceasta remuneratie se convoaca de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor si se desfasoara potrivit procedurilor prevazute la art. 131^2

Art. 107^1
Remuneratia compensatorie pentru copia privata se colecteaza de catre un organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse dupa inregistrari sonore si audiovizuale si de catre un alt organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse de pe hartie, in conditiile prevazute la art. 133 alin. (6)-(8). Cele doua organisme de gestiune colectiva, cu atributii de colector unic, sunt desemnate prin votul majoritatii organismelor de gestiune colectiva beneficiare, la prima convocare, sau prin votul majoritatii celor prezenti, la a doua convocare. Organismele de gestiune colectiva desemnate prin vot vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor procesul-verbal prin care au fost desemnate. In termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va numi colectorul unic prin decizie a directorului general, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 107^2
(1) Remuneratia compensatorie pentru copia privata incasata de organismele de gestiune colectoare unice se repartizeaza beneficiarilor, astfel:
a) in cazul suporturilor si aparatelor pentru copii inregistrate sonor, prin procedeu analogic, 40% din remuneratie revine, in parti negociabile, autorilor si editorilor operelor inregistrate, 30% revine artistilor interpreti sau executanti, iar restul de 30% revine producatorilor de inregistrari sonore;
b) in cazul suporturilor si aparatelor pentru copii inregistrate audiovizual, prin procedeu analogic, remuneratia se imparte in mod egal intre urmatoarele categorii: autori, artisti interpreti sau executanti si producatori;
c) in cazul copiilor inregistrate, prin procedeu analogic, pe hartie, remuneratia se imparte in mod egal intre autori si editori. Sumele cuvenite editorilor se repartizeaza acestora numai prin asociatiile de editori, pe baza unui protocol incheiat intre acestea, continand criteriile de repartitie si procentele cuvenite fiecarei asociatii. Pot participa la negocierea protocolului de repartizare numai asociatiile de editori care indeplinesc conditiile stabilite prin decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor;
d) in cazul copiilor inregistrate prin procedeu digital, pe orice tip de suport, remuneratia se imparte in mod egal intre beneficiarii corespunzand fiecareia dintre cele trei categorii prevazute la lit. a), b) si c), iar, in interiorul fiecarei categorii, conform celor stabilite la literele amintite.
(2) Se abroga
Art. 108.
Remuneratia compensatorie pentru copia privata nu se plateste in cazul in care suporturile audio, video sau digitale neinregistrate, fabricate in tara sau importate, se comercializeaza angro catre producatorii de inregistrari sonore si audiovizuale sau catre organismele de radiodifuziune si televiziune, pentru propriile emisiuni.

Art. 109. Abrogat

Art. 110.
Dispozitiile art. 107 nu se aplica importului de suporturi si aparate ce permit realizarea de copii, efectuat fara scop comercial, in bagajul personal legal admis.

Art. 111. Abrogat

Art.. 111^1
(1) In cazul in care un autor sau un artist interpret sau executant a transferat ori a cedat dreptul sau de inchiriere sau imprumut, in ceea ce priveste o fonograma ori o videograma, unui producator de fonograme sau de inregistrari audiovizuale, acesta pastreaza dreptul de a obtine o remuneratie echitabila.
(2) Dreptul de a obtine o remuneratie echitabila pentru inchiriere nu poate face obiectul unei renuntari din partea autorilor sau artistilor interpreti ori executanti, in calitate de beneficiari.
(3) Autorii si artistii interpreti sau executanti vor primi remuneratiile cuvenite fie direct de la producatori, conform contractelor incheiate cu acestia, fie de la utilizatori, numai prin organismele de gestiune colectiva, conform contractelor dintre beneficiarii remuneratiei si producatori.

Art. 112.
Dispozitiile privind limitele exercitarii drepturilor prevazute la art. 33-38 se aplica in mod corespunzator si titularilor de drepturi conexe dreptului de autor.

Art.. 112^1
In cazul in care titularii de drepturi beneficiaza, prin efectul legii, de o remuneratie obligatorie, acestia nu se pot opune utilizarilor care o genereaza.


 

Capitolul V


 

Organismele de radiodifuziune si de televiziune
 

Sectiunea IDrepturile organismelor de radiodifuziune si de televiziune

Art. 113.
Organismele de radiodifuziune si de televiziune au dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice, cu obligatia pentru cel autorizat de a mentiona numele organismelor, urmatoarele:
a) fixarea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune;
b) reproducerea integrala sau partiala, directa ori indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloc si sub orice forma, a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport, indiferent daca au fost transmise prin fir ori fara fir, inclusiv prin cablu sau satelit;
c) distribuirea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport;
d) importul, in vederea comercializarii pe piata interna, a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport;
e) retransmiterea sau reemiterea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune prin mijloace fara fir, prin fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar, precum si prin orice alt mod de comunicare catre public, inclusiv retransmiterea pe Internet;
f) comunicarea publica a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune in locuri accesibile publicului, cu plata intrarii;
g) inchirierea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune, fixate pe orice tip de suport;
h) imprumutul propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport;
i) punerea la dispozitia publicului a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport, indiferent daca au fost emise prin fir sau fara fir, inclusiv prin cablu sau satelit, astfel incat sa poata fi accesate in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public.

Art. 113^1
(1) Prin reemitere, in sensul prezentei legi, se intelege emiterea simultana, de catre un organism de radiodifuziune, a unui program al altui organism de radiodifuziune.
(2) Definitiile de la art. 14, 14^1 , 14^2 , 14^3 , 14^4 , 15 alin. (1), 15^1 , art. 15^2 si 98 alin. (2) se aplica, prin analogie, si drepturilor prevazute la art. 113.

Art. 113^2
(1) Organismele de radiodifuziune si de televiziune au dreptul exclusiv de a impiedica importul de copii ale propriilor programe de radiodifuziune sau de televiziune, realizate fara autorizarea lor si fixate pe orice tip de suport.
(2) Dispozitiile art. 113 lit. d) nu se aplica atunci cand importul este facut de o persoana fizica, fara scop comercial, in bagajul personal legal admis.

Art. 114.
Durata drepturilor prevazute in prezentul capitol este de 50 de ani, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a avut loc prima radiodifuzare a emisiunii sau a serviciului de programe ale organismului de radiodifuziune ori de televiziune.

Art. 115.
Dreptul de distribuire a unui program de radiodifuziune ori de televiziune, fixat pe orice fel de suport, se epuizeaza o data cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor acestuia, pe piata interna, de catre titularul de drepturi sau cu consimtamantul acestuia.

Art. 116. Dispozitiile cuprinse in art. 33, 34 si 37 se aplica, prin analogie, si organismelor de radiodifuziune si de televiziune.


 

Sectiunea a II-aComunicarea publica prin satelit

Art. 117.
(1) Organismele de radiodifuziune si de televiziune, care au ca obiect de activitate comunicarea publica a unor programe prin satelit, trebuie sa isi desfasoare activitatea cu respectarea dreptului de autor si a drepturilor conexe protejate prin prezenta lege.
(2) In sensul prezentei legi, prin comunicare publica prin satelit se intelege introducerea, sub controlul si responsabilitatea unui organism de radiodifuziune sau de televiziune situat pe teritoriul Romaniei, a semnalelor purtatoare de programe destinate captarii de catre public, intr-un lant neintrerupt de comunicare ce conduce la satelit si revine la pamant.
(3) In sensul prezentei legi, prin satelit se intelege orice satelit care opereaza pe benzi de frecventa rezervate, conform legislatiei privind telecomunicatiile, pentru radiodifuzarea semnalelor in scopul receptionarii de catre public sau pentru comunicarea individuala privata. In acest din urma caz este totusi necesar ca receptia individuala sa se poata face in conditii comparabile celor din primul caz.

Art. 118
(1) In cazul in care semnalele purtatoare de emisiuni sau de servicii de programe sunt difuzate sub o forma codificata, introducerea lor in lantul de comunicare este considerata comunicare publica, daca dispozitivul de decodificare a emisiunii este pus la dispozitie publicului de organismul respectiv sau cu consimtamantul sau.
(2) Responsabilitatea comunicarii publice, in cazul in care semnalele purtatoare sunt transmise de un organism situat in afara Romaniei sau intr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene si care nu asigura nivelul de protectie prevazut de prezenta lege, este asigurata astfel:
a) daca semnalele sunt transmise satelitului prin intermediul unei statii de legatura ascensionala, responsabilitatea revine persoanei care, situate pe teritoriul Romaniei sau al unui stat membru al Uniunii Europene, utilizeaza statia;
b) daca nu se apeleaza la o statie de legatura ascensionala, dar comunicarea catre public a fost autorizata de un organism cu sediul principal in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, responsabilitatea revine organismului care a autorizat-o.

Art. 119.
(1) Titularii dreptului de autor pot cesiona drepturile lor pentru comunicarea publica prin satelit unui organism de radiodifuziune sau de televiziune, numai printr-un contract incheiat fie prin intermediul unui organism de gestiune colectiva, fie individual.
(2) Contractul-cadru incheiat intre un organism de gestiune colectiva si un organism de radiodifuziune sau de televiziune, pentru comunicarea publica prin satelit a unei categorii de opere apartinand unui anumit domeniu, isi poate produce efectele extinse si fata de titularii de drepturi care nu sunt reprezentati de organismele de gestiune colectiva, daca aceasta comunicare catre public prin satelit are loc simultan cu radiodifuzarea terestra efectuata de catre acelasi organism emitator. Titularul de drepturi nereprezentat are posibilitatea in orice moment sa inlature producerea efectelor extinse ale contractului-cadru, printr-un contract individual sau colectiv.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica operelor audio- vizuale.


 

Sectiunea a III-aRetransmiterea prin cablu

Art. 120. Abrogat

Art. 121
(1) Titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe isi pot exercita drepturile lor pentru autorizarea sau interzicerea retransmisiei prin cablu numai prin intermediul unui organism de gestiune colectiva.
(2) Cuantumul remuneratiei privind drepturile de autor si drepturile conexe pentru retransmiterea prin cablu se stabileste prin metodologii negociate intre organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe si structurile asociative ale distribuitorilor prin cablu, potrivit procedurilor prevazute la art. 131, 1311 si 1312.
(3) In cazul in care partile nu pot stabili metodologii prin negociere, inainte de initierea procedurii de arbitraj prevazute de art. 1312 alin. (3) acestea pot conveni sa recurga la o procedura de mediere facultativa. Aceasta mediere este efectuata de unul sau mai multi mediatori alesi de parti in asa fel incat independenta si impartialitatea lor sa nu poata fi puse la indoiala. Mediatorii au ca sarcina sa ajute negocierile si pot sa notifice o propunere partilor.
(4) In termen de 3 luni de la prezentarea propunerii de catre mediatori, partile vor notifica mediatorilor si la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor respingerea propunerii sau acceptarea acesteia prin semnarea protocolului privind metodologii le. Notificarea propunerii, precum si a acceptarii sau respingerii acesteia se face in conformitate cu regulile aplicabile notificarii actelor juridice. Acceptarea de catre toate partile este prezumata in cazul in care nici una dintre ele nu a notificat respingerea propunerii in acest termen.
(5) Daca unii titulari de drepturi nu au incredintat gestiunea drepturilor lor unui organism de gestiune colectiva, organismul care gestioneaza drepturile din aceeasi categorie este considerat de drept a fi si gestionarul drepturilor lor. Daca exista in acelasi domeniu mai multe organisme de gestiune colectiva, titularul de drepturi poate opta intre acestea. Revendicarea drepturilor de catre acesti titulari se poate face in termen de 3 ani de la data notificarii.

Art.. 121^1
(1) Prevederile art. 121 alin. (1) nu se aplica drepturilor exercitate de organismele de radiodifuziune sau de televiziune cu privire la propriile emisiuni si servicii de programe, indiferent daca drepturile in cauza le apartin ori le-au fost cesionate de alti titulari de drepturi de autor sau de drepturi conexe. In acest caz, exercitarea dreptului de retransmitere prin cablu de catre un organism de radiodifuziune sau de televiziune se face prin contracte incheiate cu distribuitorii prin cablu, cu exceptia cazurilor in care retransmiterea prin cablu este obligatorie prin lege.
(2) Abrogat

Art. 122. Abrogat

 

CAPITOLUL VI


 

Drepturile sui-generis ale fabricantilor bazelor de date
Art.. 122^1
(1) Dispozitiile prezentului capitol privesc protectia juridica a bazelor de date, in orice forma a lor.
(2) In sensul prezentei legi, prin baza de date se intelege o culegere de opere, de date sau de alte elemente independente, protejate ori nu prin drept de autor sau conex, dispuse intr-o modalitate sistematica ori metodica si in mod individual accesibile prin mijloace electronice sau printr-o alta modalitate.
(3) Protectia prevazuta in prezentul capitol nu se aplica programelor pentru calculator utilizate la fabricarea sau functionarea bazelor de date accesibile prin mijloace electronice.
(4) In sensul prezentei legi, fabricantul unei baze de date este persoana fizica sau juridica ce a facut o investitie substantiala cantitativa si calitativa in vederea obtinerii, verificarii sau prezentarii continutului unei baze de date.

Art. 122^2
(1) Fabricantul unei baze de date are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza si de a interzice extragerea si/sau reutilizarea totalitatii sau a unei parti substantiale din aceasta, evaluata calitativ sau cantitativ.
(2) In sensul prezentei legi, se intelege prin:
a) extragere: transferul permanent sau temporar al totalitatii ori al unei parti, evaluata calitativ sau cantitativ, substantiale din continutul bazei de date pe un alt suport, prin orice mijloc sau sub orice forma;
b) reutilizare: orice forma de punere la dispozitia publicului a totalitatii sau a unei parti, evaluata calitativ sau cantitativ, substantiale a continutului bazei de date prin distribuirea de copii, prin inchiriere sau sub alte forme, inclusiv prin punerea la dispozitia publicului a continutului bazei, astfel incat oricine sa poata avea acces la aceasta in locul si la momentul ales in mod individual. Prima vanzare pe piata interna a unei copii a bazei de date de catre titularul dreptului sui-generis sau cu consimtamantul acestuia epuizeaza dreptul de a controla revanzarea acestei copii.
(3) Imprumutul public al unei baze de date nu este un act de extragere sau de reutilizare.
(4) Dreptul prevazut la alin. (1) se aplica in mod independent de posibilitatea de a proteja baza de date sau continutul acesteia prin dreptul de autor sau alte drepturi. Protectia bazelor de date prin dreptul prevazut la alin. (1) nu prejudiciaza drepturile existente cu privire la continutul lor.
(5) Nu este permisa extragerea sau reutilizarea, repetata si sistematica, de parti nesubstantiale ale continutului bazei de date daca aceasta ar presupune acte contrarii unei utilizari normale a acestei baze sau ar cauza un prejudiciu nejustificat intereselor legitime ale fabricantului bazei de date.

Art.. 122^3
(1) Fabricantul unei baze de date care este pusa la dispozitia publicului in orice modalitate nu poate impiedica utilizarea legitima a acesteia, prin extragerea sau reutilizarea de parti nesubstantiale din continutul sau, oricare ar fi scopul utilizarii. In cazul in care utilizatorul legitim este autorizat sa extraga sau sa reutilizeze numai o parte a bazei de date, dispozitiile prezentului alineat se aplica acestei parti.
(2) Utilizatorul legitim al unei baze de date care este pusa la dispozitia publicului in orice modalitate nu poate efectua acte care intra in conflict cu utilizarea normala a acestei baze de date sau care lezeaza in mod nejustificat interesele legitime ale fabricantului bazei de date.
(3) Utilizatorul legitim al unei baze de date care este pusa la dispozitia publicului in orice modalitate nu poate sa aduca prejudicii titularilor unui drept de autor sau conex care se refera la opere sau la prestatii continute in aceasta baza de date.
(4) Utilizatorul legitim al unei baze de date care este pusa la dispozitia publicului in orice modalitate poate, fara autorizarea fabricantului bazei de date, sa extraga sau sa reutilizeze o parte substantiala a continutului acesteia:
a) in cazul in care extragerea se face in scopul utilizarii private a continutului unei baze de date neelectronice;
b) in cazul in care extragerea in scopul utilizarii se face pentru invatamant sau pentru cercetare stiintifica, cu conditia indicarii sursei si in masura justificata de scopul necomercial urmarit;
c) in cazul in care se face o extragere sau reutilizare avand ca scop apararea ordinii publice si a sigurantei nationale ori in cadrul unor proceduri administrative sau jurisdictionale.
(5) Utilizatorul legitim al unei baze de date sau al unei parti dintr-o baza de date poate efectua fara consimtamantul autorului acesteia orice act de reproducere, distribuire, comunicare publica sau transformare, necesar utilizarii normale si accesului la baza de date sau la o parte din aceasta.

Art. 122^4
(1) Drepturile fabricantului bazei de date iau nastere o data cu definitivarea bazei de date. Durata protectiei este de 15 ani, incepand cu data de 1 ianuarie a anului imediat urmator definitivarii bazei de date.
(2) In cazul in care baza de date a fost pusa la dispozitia publicului in orice modalitate inainte de expirarea perioadei prevazute la alin. (1), durata protectiei se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului imediat urmator celui in care baza de date a fost pusa la dispozitia publicului pentru prima oara.
(3) Orice modificare substantiala, evaluata calitativ sau cantitativ, a continutului unei baze de date, constand, in special, in adaugari, suprimari sau schimbari succesive si pentru care se poate considera ca s-a efectuat o noua investitie substantiala, evaluata calitativ sau cantitativ, permite atribuirea unei durate de protectie proprii bazei de date rezultate din aceasta investitie.


 

Titlul III


 

Gestiunea si apararea dreptului de autor


 

si a drepturilor conexe
 

Capitolul I


 

Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor


 

si a drepturilor conexe
 

Sectiunea I


Dispozitii generale
Art. 123.
(1) Titularii dreptului de autor si ai drepturilor conexe isi pot exercita drepturile recunoscute prin prezenta lege in mod individual sau, pe baza de mandat, prin organismele de gestiune colectiva, in conditiile prezentei legi.
(2) Gestiunea colectiva a drepturilor de autor se poate face numai pentru operele aduse anterior la cunostinta publica, iar gestiunea colectiva a drepturilor conexe se poate face numai pentru interpretari sau executii fixate ori radiodifuzate anterior, precum si pentru fonograme ori videograme aduse anterior la cunostinta publica.
(3) Titularii de drepturi de autor sau de drepturi conexe nu pot cesiona drepturile patrimoniale recunoscute prin prezenta lege catre organisme de gestiune colectiva.

Art.. 123^1
(1) Gestiunea colectiva este obligatorie pentru exercitarea urmatoarelor drepturi:
a) dreptul la remuneratie compensatorie pentru copia privata;
b) dreptul la remuneratie echitabila pentru imprumutul public prevazut la art. 14^4 alin. (2);
c) dreptul de suita;
d) dreptul de radiodifuzare a operelor muzicale;
e) dreptul de comunicare publica a operelor muzicale, cu exceptia proiectiei publice a operelor cinematografice;
f) dreptul la remuneratie echitabila recunoscut artistilor interpreti si producatorilor de fonograme pentru comunicarea publica si radiodifuzarea fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora;
g) dreptul de retransmitere prin cablu.
(2) Pentru catogoriile de drepturi prevazute la alin. (1), organismele de gestiune colectiva ii reprezinta si pe titularii de drepturi care nu le-au acordat mandat.

Art. 123^2
(1) Pot fi gestionate colectiv urmatoarele drepturi:
a) dreptul de reproducere a operelor muzicale pe fonograme sau videograme;
b) dreptul de comunicare publica a operelor si a prestatiilor artistice in domeniul audiovizual;
c) dreptul de imprumut, cu exceptia cazului prevazut la art. 123^1 alin. (1) lit. b);
d) dreptul de radiodifuzare a operelor si a prestatiilor artistice in domeniul audiovizual;
e) dreptul la remuneratie echitabila rezultata din cesiunea dreptului de inchiriere prevazut la art. 111^1 alin. (1);
f) dreptul la remuneratie echitabila recunoscut artistilor interpreti si producatorilor de fonograme pentru comunicarea publica si radiodifuzarea fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora.
(2) Pentru categoriile de drepturi prevazute la alin. (1) organismele de gestiune colectiva ii reprezinta numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat si elaboreaza metodologii, in limita repertoriului gestionat, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 130 alin. (1) lit. a), sau negociaza direct cu utilizatorii contractele de licenta. Organismele de gestiune colectiva vor permite, la cererea utilizatorilor, consultarea la sediul organismelor a repertoriului de opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, in forma prevazuta la art. 126 alin. (2), precum si lista titularilor de drepturi de autor si de drepturi conexe, romani si straini, pe care ii reprezinta. Aceasta activitate de gestiune colectiva se afla sub supravegherea si controlul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, in calitate de garant al aplicarii legii.
(3) Organismele de gestiune colectiva autorizeaza, la cerere, utilizarea operelor de creatie intelectuala, numai in baza documentelor care certifica existenta mandatului titularilor de drepturi de autor sau conexe, cu exceptia cazurilor de gestiune colectiva obligatorie.

Art. 123^3
Drepturile recunoscute in prezentul capitol, cu exceptia celor prevazute la art. 123^1 si 123^2 , pot fi gestionate prin intermediul organismelor de gestiune colectiva, numai in limita mandatului special acordat de titularii de drepturi.

Art. 123^4
In negocierile cu titlu individual privind drepturile recunoscute prin prezenta lege, existenta organismelor de gestiune colectiva nu ii impiedica pe titularii drepturilor de autor si ai drepturilor conexe sa se adreseze unor intermediari, persoane fizice sau persoane juridice specializate, pentru a fi reprezentati.
 

Sectiunea a II-a


Organismele de gestiune colectiva a dreptului de autor si a drepturilor conexe

Art. 124.
Organismele de gestiune colectiva a dreptului de autor si a drepturilor conexe, denumite in cuprinsul legii organisme de gestiune colectiva, sunt, in sensul prezentei legi, persoane juridice constituite prin libera asociere, care au ca obiect de activitate, in principal, colectarea si repartizarea drepturilor a caror gestiune le este incredintata de catre titulari.

Art. 125.
(1) Organismele de gestiune colectiva prevazute in prezentul capitol se constituie in conditiile legii, cu avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, si functioneaza potrivit reglementarilor privind asociatiile fara scop patrimonial si potrivit prevederilor prezentei legi.
(2) Aceste organisme sunt create direct de titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, persoane fizice ori juridice, si actioneaza in limitele mandatului incredintat si pe baza statutului adoptat dupa procedura prevazuta de lege.
(3) Organismele de gestiune colectiva pot fi create in mod separat pentru gestionarea de categorii distincte de drepturi, corespunzand unor domenii diferite de creatie, precum si pentru gestionarea de drepturi apartinand unor categorii distincte de titulari.

Art. 125^1
Organismele de gestiune colectiva au obligatia sa comunice publicului, prin mijloace de informare in masa, urmatoarele date:
a) categoriile de titulari de drepturi pe care ii reprezinta;
b) drepturile patrimoniale pe care le gestioneaza;
c) categoriile de utilizatori si alte categorii de persoane fizice si juridice care au obligatii de plata catre titularii de drepturi;
d) actele normative in temeiul carora functioneaza si colecteaza remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi;
e) modalitatile de colectare si persoanele responsabile de aceasta activitate, pe plan local si central;
f) programul de lucru.

Art. 126.
(1) Avizul prevazut la art. 125 alin. (1) se acorda organismelor de gestiune colectiva cu sediul Romania, care:
a) urmeaza sa se constituie sau functioneaza potrivit reglementarilor legale la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
b) depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor repertoriul de opere, interpretari si executii artistice, fonograme si videograme, apartinand propriilor membri si pe care il gestioneaza, precum si contractele incheiate, pentru gestionarea de drepturi similare, cu organisme straine;
c) au adoptat un statut care indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege;
d) au capacitate economica de gestionare colectiva si dispun de mijloacele umane si materiale necesare gestionarii repertoriului pe intregul teritoriu al tarii;
e) permit, potrivit procedurilor exprese din propriul statut, accesul oricaror titulari ai drepturilor de autor sau drepturi conexe din domeniul pentru care se infiinteaza si care doresc sa le incredinteze un mandat.
(2) Repertoriul mentionat la alin. (1) lit. b) se depune in format scris si electronic, stabilit prin decizie a directorului general, si contine, cel putin, numele autorului, numele titularului de drepturi, titlul operei, elementele de identificare a artistilor interpreti si executanti, a fonogramelor sau videogramelor.
(3) Avizul de constituire si functionare pentru organismul de gestiune colectiva se acorda prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala organismului de gestiune colectiva.

Art. 127.
(1) Statutul organismului de gestiune colectiva trebuie sa cuprinda dispozitii cu privire la:
a) denumirea, domeniul si obiectul de activitate si drepturile pe care le gestioneaza pe baza repertoriului constituit in acest scop;
b) conditiile in care se realizeaza gestionarea drepturilor pentru titularii acestora, pe baza principiului egalitatii de tratament;
c) drepturile si obligatiile membrilor in raporturile cu organismul de gestiune colectiva;
d) modalitatea de desemnare si atributiile administratorului general responsabil de functionarea organismului de gestiune colectiva, precum si ale organelor de administrare si de reprezentare;
e) patrimoniul initial si resursele economice prevazute;
f) regulile aplicabile repartizarii drepturilor colectate, proportional cu utilizarea reala a repertoriului titularilor de drepturi, precum si regulile privind regimul sumelor nerepartizate sau nerevendicate;
g) reguli privind modalitatea de stabilire a metodologiilor ce urmeaza a fi negociate cu utilizatorii si reguli privind reprezentarea in cadrul negocierilor;
h) modalitatile de verificare a gestiunii economice si financiare de catre membri;
i) modalitatile de stabilire a comisionului datorat de titularii de drepturi organismului de gestiune colectiva pentru acoperirea cheltuielilor necesare functionarii;
j) orice alte dispozitii obligatorii potrivit legislatiei in vigoare.
(2) Din consiliul director al organismului de gestiune colectiva nu poate face parte administratorul general sau orice alta persoana care are calitatea de angajat retribuit al organismului. Nu au calitatea de angajati retribuiti membrii organismului de gestiune colectiva care primesc indemnizatie de participare la activitatile din cadrul organelor de conducere alese.
(3) Orice propunere de modificare a statutului se supune avizarii, de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, cu cel putin doua luni inainte de adunarea generala a organismului de gestiune colectiva in cadrul careia modificarea urmeaza sa fie aprobata. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor elibereaza acest aviz in termen de 10 zile de la solicitare, iar avizul se depune la instanta judecatoreasca in vederea inregistrarii modificarii. In cazul in care avizul este negativ, acesta trebuie motivat.
(4) Orice modificare a statutului efectuata si inregistrata la instanta judecatoreasca fara avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor este nula de drept.

Art. 128. Abrogat

Art. 129.
(1) Mandatul de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale, de autor sau conexe, este acordat direct, prin contract scris de catre titularii de drepturi.
(2) Fiecare titular de drepturi care a acordat un mandat organismului de gestiune colectiva are dreptul la un vot in cadrul adunarii generale. Artistii interpreti sau executanti care au participat la o executie sau o interpretare colectiva a unei opere au dreptul la un singur vot in cadrul adunarii generale, prin reprezentantul desemnat conform procedurii prevazute la art. 99 alin. (2).
(3) Mandatul de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale, de autor sau conexe, poate fi acordat si indirect de catre titulari, prin contracte scrise, incheiate intre organisme de gestiune colectiva din Romania si organisme straine care gestioneaza drepturi similare, pe baza repertoriilor membrilor acestora. Mandatul indirect nu confera drept de vot titularilor de drepturi.
(4) Orice titular de drepturi de autor sau de drepturi conexe poate incredinta prin mandat administrarea drepturilor sale privind repertoriul propriu unui organism de gestiune colectiva. Organismul respectiv este obligat sa accepte administrarea acestor drepturi pe baza gestiunii colective in limita obiectului sau de activitate.
(5) Organismele de gestiune colectiva nu pot avea ca obiect de activitate utilizarea repertoriului protejat pentru care au primit un mandat de gestiune colectiva.

Art. 129^1
In cazul gestiunii colective obligatorii, daca un titular nu este asociat la nici un organism, competenta revine organismului din domeniu cu cel mai mare numar de membri. Revendicarea de catre titularii de drepturi nereprezentati a sumelor cuvenite se poate face in termen de 3 ani de la data notificarii. Dupa acest termen sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit hotararii adunarii generale.
 

X
VREAU SA TESTEZ APLICATIA
X
* Denumire Client/Firma * Email-ul Dumneavoastra Nr. Dumneavoastra de Telefon Subiectul Mesajul

Va informam pe aceasta cale ca datele furnizate de catre dumneavoastra in cadrul acestui formular vo fi folosite doar in scopul de a va contacta pentru oferta solicitata. In acest scop datele completate mai sus nu vor fi transmise catre alte parti si vor fi stocate pe o perioada de 12 luni de catre SC Blue Logic SRL

Trimite mesajul si testeaza aplicatia
Va multumim pentru interesul acordat. Cererea dvs. va fi procesata si veti fi contactat de un membru al echipei noastre in cel mai scurt timp.