Fişierele de tip cookie sunt esenţiale pentru ca dumneavoastră să utilizaţi la maximum site-ul nostru Web. De fapt, aproape toate site-urile Web utilizează acest tip de fişiere. Fişierele de tip cookie stochează preferinţele dumneavoastră şi alte informaţii care ne ajută să ne îmbunătăţim site-ul Web - dar nu vă faceţi griji, nicio informaţie colectată de pe site-ul nostru nu vă identifică în mod personal. Puteţi afla mai multe despre fişierele de tip cookie şi despre cum puteţi să le controlaţi cu ajutorul setărilor dumneavoastră de navigare.

Afla mai multe

Servicii :: Legislatie

legi contabile

Prima pagina :: Servicii :: Legislatie :: Lege nr. 64 din 16 ianuarie 2002

Lege nr. 64 din 16 ianuarie 2002

10-07-2012
Parlamentul României adopta prezenta lege.
Art. I.
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28 din 25 martie 1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 31 martie 1999, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul 1, alineatele (1) si (3)-(5) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 1.
(1) Agentii economici care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii direct catre populatie, pentru care nu este obligatorie emiterea de facturi fiscale, sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
............................................................................................... (3) În cazul în care agentii economici efectueaza atât activitati de vânzare cu amanuntul, cât si cu ridicata, acestia au obligatia sa emita bonuri fiscale pentru bunurile vândute cu amanuntul si facturi fiscale pentru vânzarile cu ridicata, cu exceptiile prevazute de lege.
(4) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizati. Prin distribuitor autorizat, în sensul prezentei ordonante de urgenta, se întelege orice agent economic comerciant, producatorul ori importatorul de aparate de marcat electronice fiscale, persoane juridice române autorizate în conditiile prevazute la art. 5. În situatia defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligati ca în momentul constatarii defectiunii sa anunte unitatea de service acreditata ori, dupa caz, distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau reprezentantii legali ai acestuia în teritoriu.
(5) Pâna la repunerea în functiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, agentii economici utilizatori sunt obligati sa înregistreze într-un registru, special întocmit în acest sens, toate operatiunile efectuate, si sa emita facturi fiscale pentru respectivele operatiuni, la cererea clientului."
2. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se abroga.
3. La articolul 2 alineatul (1), literele b), c), f) si g) vor avea urmatorul cuprins:
"b) comertul ocazional cu produse agricole efectuat de producatorii agricoli individuali în piete, târguri, oboare sau alte locuri publice autorizate, precum si vânzarile efectuate prin automatele comerciale;
c) serviciile de alimentatie publica efectuate în mijloace de transport public de calatori;
............................................................................................... f) transportul public de calatori pe baza de bilete sau abonamente tiparite conform legii, precum si cu metroul;
g) activitatile pentru care încasarile se realizeaza pe baza de bonuri cu valoare fixa tiparite conform legii - bilete de acces la spectacole, muzee, expozitii, târguri si oboare, gradini zoologice si gradini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc si altele similare;"
4. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera g) se introduc literele h)-j) cu urmatorul cuprins:
"h) activitatile de asigurari, precum si activitatile financiare si bancare, cu exceptia caselor de schimb valutar apartinând persoanelor juridice autorizate;
i) activitatile desfasurate în mod independent de persoanele fizice autorizate, inclusiv ca profesii liberale, exclusiv activitatile de taximetrie auto pentru marfuri si persoane;
j) vânzarea obiectelor de cult si serviciile religioase prestate de institutiile de cult."
5. La articolul 2, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) În situatia în care un agent economic presteaza atât activitati prevazute la alin. (1) lit. b)-j), cât si activitati pentru care este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, acesta este obligat sa organizeze gestiuni si evidente contabile distincte pentru aceste activitati."
6. La articolul 3, alineatele (1), (4) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 3.
(1) În sensul dispozitiilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum si alte sisteme ce includ dispozitive cu functii de case de marcat, care înglobeaza constructiv un modul fiscal, prin intermediul caruia controleaza memoria fiscala, dispozitivul de imprimare si afisajul client.
............................................................................................... (4) În memoria fiscala se vor stoca urmatoarele date: denumirea si codul fiscal al emitentului, adresa de la locul de instalare a aparatului, logotipul si seria fiscala a aparatului, precum si datele prevazute la alin. (2) lit. c).
(5) Aparatele de marcat electronice fiscale vor fi sigilate prin aplicarea unui sigiliu fiscal de catre persoane autorizate în acest scop de Ministerul Finantelor Publice."
7. La articolul 3 alineatul (2), litera d) va avea urmatorul cuprins:
"d) blocarea automata a functionarii aparatului, când sunt inactive memoria fiscala, dispozitivul de imprimare sau afisajul client;"
8. La articolul 4, alineatele (1)-(3) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 4.
(1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal, care trebuie sa cuprinda cel putin: denumirea si codul fiscal ale agentului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul si seria fiscala a aparatului; numarul de ordine; data si ora emiterii; denumirea fiecarui bun livrat sau serviciu prestat; pretul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operatiune, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cu indicarea cotei de taxa; valoarea totala a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adaugata; valoarea totala a taxei pe valoarea adaugata pe cote de taxa, cu indicarea nivelului de cota; valoarea totala a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata, precum si valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, daca este cazul.
(2) Rola jurnal este documentul pe care se înscriu toate datele din bonurile fiscale si se pastreaza în arhiva agentilor economici timp de 2 ani de la data încheierii exercitiului financiar în cursul caruia a fost întocmit.
(3) Raportul fiscal de închidere zilnic este documentul care contine: denumirea si codul fiscal ale agentului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul si seria fiscala a aparatului; numarul de ordine numerotat progresiv; data si ora emiterii; numarul bonurilor emise în ziua respectiva; valoarea totala a operatiunilor efectuate si totalul taxei pe valoarea adaugata, cu precizarea nivelului cotei, valoarea totala a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata, precum si valoarea taxelor care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata. Raportul fiscal de închidere zilnica reprezinta documentul pe baza caruia se înregistreaza veniturile din activitatea de comert sau de prestari de servicii în evidenta contabila a utilizatorului.
(5) Agentii economici care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale, la umplerea memoriei fiscale, atunci când aceasta trebuie înlocuita ca urmare a defectarii, ori când nu mai poate fi folosita de catre utilizatori din diverse motive, precum si în cazul în care acestia îsi înceteaza activitatea, sunt obligati ca, dupa citirea memoriei si preluarea rolei pe care sunt înregistrate datele din aceasta de catre organul fiscal teritorial, sa predea memoria fiscala spre pastrare si arhivare directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz. Pastrarea si arhivarea memoriilor fiscale se asigura pentru o perioada de minimum 10 ani."

9. La articolul 4, dupa alineatul (5) se introduc alineatele (6)-(9) cu urmatorul cuprins:
"(6) Agentii economici care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale sunt obligati sa foloseasca numai consumabile furnizate de catre distribuitorii autorizati care asigura mentinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare prevazuta.
(7) Consumabilele pentru aparatele de marcat electronice fiscale livrate utilizatorilor de catre distribuitorii autorizati vor fi personalizate prin marcarea acestora cu datele necesare identificarii lor.
(8) Agentii economici prevazuti la art. 1 alin. (1) au obligatia ca lunar, o data cu Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, sa predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare.
(9) Investitiile efectuate pentru achizitionarea aparatelor de marcat electronice fiscale sunt sume deductibile fiscal integral în luna înregistrarii achizitiei, cu conditia instalarii si utilizarii aparatelor în aceasta luna."

10. La articolul 5, alineatele (1) si (3)-(5) vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 5.
(1) În vederea avizarii modelelor de aparate de marcat electronice fiscale si a autorizarii distribuitorilor, precum si a unitatilor service se constituie, sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, Comisia de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale.
(3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sa fie dotate de catre distribuitor cu manual de utilizare a acestora, precum si cu o brosura cu pagini numerotate, care contine evolutia exploatarii aparatului, denumita carte de interventii. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligati sa pastreze cartea de interventii, iar împreuna cu unitatile de service acreditate raspund de completarea si de actualizarea acesteia cu datele referitoare la identitatea utilizatorului si la interventiile service efectuate.
(4) Sunt admisi la procedura de avizare numai agentii economici care comercializeaza aparate de marcat electronice fiscale ce se încadreaza în prevederile art. 3, asigura service pentru perioada de garantie, postgarantie, consumabile si piese de schimb.
(5) Distribuitorii autorizati, prin unitatile de service acreditate, sunt obligati sa asigure în termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului instalarea aparatului nou, repunerea în functiune a aparatului defect sau înlocuirea acestuia."

11. La articolul 6 alineatul (1), dupa litera b) se introduce litera c) cu urmatorul cuprins:
"c) de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, pentru contribuabilii care realizeaza venituri totale sub 100 milioane lei."

12. La articolul 6, alineatul (2) se abroga.

13. Dupa articolul 7 se introduce articolul 71 cu urmatorul cuprins:

"Art. 71.
(1) Distribuitorii autorizati care înceteaza activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si cei carora li s-a retras avizul de distributie si utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale ramân raspunzatori în continuare pentru obligatiile ce le revin conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pentru aparatele livrate.
(2) În cazul în care utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale îsi înceteaza activitatea, precum si în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale confiscate potrivit legii ori preluate spre valorificare de societatile bancare ca urmare a neachitarii împrumutului contractat pentru achizitionarea acestor aparate, valorificarea lor se va realiza numai prin distribuitorii autorizati."

14. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 8.
(1) Clientii vor solicita si vor pastra bonurile fiscale asupra lor pâna la parasirea unitatii de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor în vederea prezentarii lor la un eventual control, pentru justificarea provenientei acestora.
(2) Utilizatorii sunt obligati sa afiseze la loc vizibil anunturi de atentionare a clientilor cu privire la obligatia acestora de a respecta dispozitiile prevazute la alin. (1)."

15. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 9.
Constituie contraventii urmatoarele fapte daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:
a) comercializarea de catre agentii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fara avizul Comisiei de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale ori nerespectarea conditiilor stipulate în aviz, altele decât cele definite ca fiind contraventii în prezentul articol;
b) neîndeplinirea obligatiei agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate conform art. 5 alin. (2), la termenele stabilite la art. 6, cu exceptia prevazuta la art. 1 alin. (5), neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioara celei reale, precum si nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima închidere zilnica pâna în momentul stergerii memoriei operative;
c) emiterea bonului fiscal fara ca acesta sa contina toate datele prevazute la art. 4 alin. (1);
d) nepredarea bonului fiscal clientului de catre operatorul aparatului de marcat electronic fiscal;
e) neîndeplinirea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiei de a afisa anunturile de atentionare prevazute la art. 8 alin. (2);
f) nerespectarea de catre utilizatori a obligatiei de a anunta unitatea de service desemnata de distribuitorul autorizat ori, dupa caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia în momentul constatarii defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale;
g) folosirea de catre agentii economici care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale a altor consumabile decât cele prevazute la art. 4 alin. (6);

h) nerespectarea obligatiilor ce revin distribuitorilor autorizati prin unitatile de service acreditate de a instala, de a repune în functiune aparatele de marcat electronice fiscale defecte ori de a le înlocui în termenul prevazut la art. 5 alin. (5);
i) nerespectarea de catre distribuitorii autorizati care înceteaza activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si de cei carora li s-a retras avizul de distributie si utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiilor ce le revin potrivit prezentei ordonante de urgenta, pentru aparatele livrate;
j) nerespectarea obligatiei de a pastra si arhiva rola jurnal, raportul fiscal de închidere zilnica si registrul special, prevazut la art. 1 alin. (5);
k) nerespectarea obligatiei de a pastra, de a completa si de a actualiza cartea de interventii prevazuta la art. 5 alin. (3), precum si nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5);
l) nerespectarea obligatiei de a preda spre pastrare si arhivare memoria fiscala, conform prevederilor art. 4 alin. (5);
m) comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale care nu sunt sigilate potrivit dispozitiilor art. 3 alin. (5), nerespectarea prevederilor art. 71 alin. (2), precum si nerespectarea prevederilor normelor prevazute la art. 14."

16. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10.
(1) Amenzile pentru contraventiile prevazute la art. 9 se aplica agentilor economici, cu exceptia celor prevazute la lit. d), astfel:
a) faptele prevazute la art. 9 lit. c), e), f), g) si m) se sanctioneaza cu amenda de la 5 milioane lei la 10 milioane lei;
b) faptele prevazute la art. 9 lit. a), b), h), j) si k) se sanctioneaza cu amenda de la 20 milioane lei la 100 milioane lei;
c) faptele prevazute la art. 9 lit. i) si l) se sanctioneaza cu amenda de la 50 milioane lei la 200 milioane lei.
(2) Contraventiile prevazute la art. 9 lit. d), aplicabile persoanelor fizice, se sanctioneaza cu amenda de la 2 milioane lei la 10 milioane lei.
(3) Sumele gasite la punctele de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor apartinând agentilor economici prevazuti la art. 1 alin. (1), care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale în registrul special, mentionat la art. 1 alin. (5), ori prin facturi fiscale, dupa caz, sunt considerate fara provenienta si se confisca, facându-se venit la bugetul de stat. De asemenea, se confisca sumele încasate din livrarea de bunuri ori prestarea de servicii dupa suspendarea activitatii agentilor economici, potrivit art. 13."

17. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11.
(1) Constatarea contraventiilor, precum si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, precum si din unitatile lor teritoriale.
(2) Contestarea actelor de control întocmite de organele prevazute la alin. (1) si solutionarea contestatiilor, cu exceptia celor formulate împotriva deciziei de retragere a avizului de distributie si utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, se efectueaza potrivit legislatiei în vigoare privind solutionarea contestatiilor împotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de Ministerul Finantelor Publice.
(3) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor."

18. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12.
(1) În cazul repetarii faptei prevazute la art. 9 lit. h), o data cu aplicarea amenzii contraventionale organele de control vor propune comisiei prevazute la art. 5 alin. (1) si retragerea avizului eliberat distribuitorului pentru distributia si comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale.
(2) În cazul repetarii faptei prevazute la art. 9 lit. a), referitoare la comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale neavizate de comisia prevazuta la art. 5 alin. (1), o data cu aplicarea amenzii contraventionale organele de control vor dispune si confiscarea încasarilor obtinute de agentul economic contravenient din aceasta activitate, sumele facându-se venit la bugetul de stat."

19. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14.
În termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare care se vor aproba prin hotarâre a Guvernului."


Art. II.

Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 128/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 14 septembrie 1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 236/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 128/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 22 mai 2001, precum si orice alte dispozitii contrare.


Art. III.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 9 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 13 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE SENATULUI
DORU IOAN TARACILA
 

X
VREAU SA TESTEZ APLICATIA
X
* Denumire Client/Firma * Email-ul Dumneavoastra Nr. Dumneavoastra de Telefon Subiectul Mesajul

Va informam pe aceasta cale ca datele furnizate de catre dumneavoastra in cadrul acestui formular vo fi folosite doar in scopul de a va contacta pentru oferta solicitata. In acest scop datele completate mai sus nu vor fi transmise catre alte parti si vor fi stocate pe o perioada de 12 luni de catre SC Blue Logic SRL

Trimite mesajul si testeaza aplicatia
Va multumim pentru interesul acordat. Cererea dvs. va fi procesata si veti fi contactat de un membru al echipei noastre in cel mai scurt timp.